Blogg

 

Den Andre Uke i Advent --The Second Week in Advent

Posted on

pilgrimswaycross

Døperen Johannes er sentral i evangelieteksten både i andre og tredje uke i advent. For en viktig rolle denne Herrens forløper hadde på Jesu tid! For en betydelig rolle han har i adventsliturgien i dag! Kirken ønsker at vi skal være oss bevisst at Herrens komme må forberedes. Hører vi Johannes' ord slik at de angår oss? Hvordan kan det åpnes en vei for Herren inn i vårt eget liv?

Se på hva Johannes Døperen krevde av dem som først hørte hans kall til omvendelse og beredskap for Guds rike. ”Bær da frukt som svarer til omvendelsen” (Matt 3,8.10) Bærer vi fruktene av gode gjerninger i våre egne liv?  Eller gjør vi ikke?  Er det noe vi trenger å gjøre—eller ikke gjøre—for å bære gode frukter?  Johannes har andre befalinger også: ”Den som har to kjortler; skal dele med den som ikke har noen, og den som har mat, skal gjøre det samme” (Lukas 3,11; se også v. 12-14).

Sier disse ordene noe til oss?  Det er et viktig spørsmål.  Vi må høre og svare . . . og handle utfra dem!

 

adventsecondweek12

   

John the Baptist is center stage in the Gospels for both the second and third Sundays.  What an important role this precursor of the Lord had in Jesus’ day!  What a significant place he has in the Advent liturgy today!  The Church wants us to recognize that the way for the Lord must be prepared.  Do we hear John’s words as also addressed to us?  How can a way for the Lord be made ready in our own lives? 

Look at what John the Baptist demanded of those who first heard his call to repentance and readiness for the kingdom of God:  “Bear fruit worthy of repentance” (Matt 3,8.10 NRSV).  Are we producing fruits of good works in our own lives? Or are we barren?  Is there anything we need to do—or not do—if we would bear good fruit?    John has other commands as well:  “Whoever has two coats must share with anyone who has none; and whoever has food must do likewise” (Luke 3,11; see also vv. 12-14).     

Do these words have anything to say to us?  This is an important question.  We must hear and answer . . . and act!