Blogg

 

Den tredje uken i advent -- The Third Week of Advent

Posted on

annunciation statue

Maria, Jesu mor,  forberedte Herrens komme på ypperste måte. Som vi feiret 8. desember, i festen for Den uplettede unnfangelse, beredte Gud veien for at Maria kunne motta hans Ord ved å bevare henne fri fra synd helt fra hun ble unnfanget. I tillegg var bønn og trofast lesning og studier av skriftene, slik hun lærte allerede som barn av sine foreldre Anna og Joakim, med på å forberede henne til å motta Guds kall. Hun var veien for Guds Sønn inn i verden.  Veien må ryddes; budbringerne må gjøres klare. Hva kan vi lære av Marias eksempel om å rydde veien for Herren?

Les mer om hvordan Maria forberedte Herrens vei gjennom hele sitt liv:

Hun sa "ja" til Guds kall (Lukas 1,26-38).

Hun grunnet i sitt hjerte på det som ble sagt om Jesus eller av Jesus (Lukas 2,1-19; 2,41-52).

Hun ba om Jesus hjelp (Johannes 2,1-11).

Hun sto ved Jesu kors (Johannes 19,25-27).

Hun ba med apostlene og andre etterfølgere av Jesus for den lovede Hellige Ånd (Apostlenes gjerninger 1,6-14).

     

Mary, Jesus’ mother, prepared the way for the Lord’s coming in a pre-eminent manner.   As we celebrated on the feast of the Immaculate Conception, December 8, God prepared the way for her to receive his Word by preserving her free from sin from the very moment of her conception.  What is more, fidelity to prayer and the faithful study and reading of Scripture that she first learned as a child from her parents Anne and Joachim, prepared her to receive God’s call.  She was the way the Son of God came into the world.  The way must be prepared; the messengers must be made ready. What can we learn from Mary’s example about preparing the way for the Lord?

Read more about how Mary prepared the way for the Lord throughout her life:

She said “yes” to God’s call (Luke 1,26-38).

She pondered in her heart what was said about Jesus or by Jesus (Luke 2,1-19; 2,41-52).

She asked Jesus’ help (John 2,1-11).

She stood by Jesus’ cross (John 19,25-27).

She prayed with the apostles for the promised Holy Spirit (Acts 1,6-14).