Blogg

 

Jul --Christmas

Posted on

Christ-outstretched hands1

Gaver er en veldig spesiell del av Julen for mange folk—både å gi dem og å få dem.  Men hvor mange av oss erkjenner den mest speielle gaven av alle: Jesus.  Hvor mange av oss har virkelig fått denne gaven og gitt ham en viktig plass i våre liv?  ”Alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn” (Joh 1,12). 

Har du lagt merke til at i noen krybber, strekker spebarnet Jesus sine armer mot oss? Det er som om han sier, ”ta meg opp . . . hold meg . . . la meg legge mine armer rundt deg . . . ta imot meg.”  Tenk på hvor mye glede vi erfarer når vi holder et spebarn eller et lite barn.    Hvor mye mer glede og kjærlighet blir funnet når vi tar imot Jesus.  Han er gaven som blir gitt til hver av oss. 

De tidlige kirkefedrene (lærere) elsket å sitere: ”han (Jesus) ble som vi er for at vi skal kunne bli som han.”  Som han er . . . han i hvem Gud er . . . bildet av Guds vesen . . . utstrålingen av Guds herlighet.  Både Jesu undervisning og hans oppførsel viser oss hva—heller hvem—vi må bli.  Jesu makt virker i oss, hans nåde—om vi tar imot den—setter oss i stand til å bli som ham.  Denne julen, tenk på denne største gaven av alle—og ta imot ham.
 
 

 

     

Gifts are a very special part of Christmas for many people – both giving and receiving them.   But how many of us recognize the most special Christmas gift of all:  Jesus.  How many of us have truly received this gift and given him an important place in our life?  “To all who received him, who believed in his name, he gave power to become children of God” (John 1,12). 

Have you noticed that in some crèches, the infant Jesus has his arms stretched out toward us?  It’s as if he is saying “pick me up . . . hold me . . . let me put my arms around you . . . receive me.”   Think of how much joy we experience in holding a baby or a small child.  How much more joy and love is to be found when we receive Jesus.  He is the gift given to each of us.

The early church fathers (teachers) loved to quote “he (Jesus) became what we are that we might become what he is.”  What he is . . . the one in whom God dwells . . . the image of God . . . the one who is the refulgence of God’s glory.  Both Jesus’ teaching and his whole manner of life show us what—or rather who--we are to become.  Jesus’ power at work in us, his grace—if we receive it--empowers us to become that.  This Christmas, reflect on this greatest gift of all—and receive him.