Blogg

 

Herrens Dåp -- Baptism of the Lord

Posted on

fjord

I juletidens tre uker, har vi feiret Jesu fødsel som et spebarn i Bethlehem.  Plutselig, på slutten av juletiden, på dagens fest for Herrens Dåp, ser vi Jesus, en voksen, som begynner sitt offentlige liv.  Hva skjedde i mellomtiden? 

Vi leser i Lukasevangeliet at Jesus vokste i visdom og Guds nåde i familien sin i Nazaret (Lukas 2,40.52).  Han tilba Gud i synagogen og i tempelet.  Han lærte Skriftene og å be.  Han ble tømmermann som sin far.

Undervurder ikke viktigheten av disse skjulte årene med vanlig liv, med utdannelse i et håndverk.  Jesus var, som oss, i en prosess for å lære og å bli. Som oss, måtte han forberedes.  Hvis vi åpner oss selv og tar imot anledningene og nådene som blir gitt oss, blir vi forberedt til å svare på vårt livs kall, hva det enn måtte være.

Det er en plan som Gud har for hver enkelt av oss, et kall som er bare vårt.  Det er noe vi må oppdage eller tillate å utfolde seg.  Vi vil vite i våre hjerter når vi finner det.  

Dettte hadde tydeligvis skjedd for Jesus da han kom til Johannes for å bli døpt.  Det er sant nok at Jesus ikke var en synder.  Han kom ikke som en angrende til Johannes, men som en som hadde et inderlig ønske om Guds kommende rike og som offentlig forpliktet seg til det.  Tenk hvilken bekrefetelse og forsikring han fikk da han hørte Faderens stemme: “Du er min Sønn, den elskede, i deg har jeg min glede” (Lukas 3,22).

Har Guds plan for deg åpenbart seg?  Den som er bare din?  Har du oppdaget din enesteående rolle i Guds rike?

Ikke vær redd for å svare på Guds kall.  Ikke vær redd for å forplikte deg til det.  Du vil også, i dypet av ditt hjerte, høre “Du er min elskede, i deg har jeg min glede.”

Les mer fra Bibelen:

Markus 1,9-11; Romerne 8,14-17  1 Johannes 3,1-3; Jeremias 29,11

 

 

  

   

For the three weeks of the Christmas season, we celebrate Jesus’ birth as a baby in Bethlehem.  Suddenly, at the season’s end, today’s feast of the Baptism of the Lord, we see the adult Jesus begin his public life.  What happened in those intervening years?

We read in Luke’s Gospel that Jesus grew in wisdom and God’s grace in his family in Nazareth (Luke 2.40.52).  He worshipped God in the synagogue and in the Temple.  He learned the Scriptures and how to pray.  He became a carpenter like his father.

Don’t underestimate the importance of these hidden years, of common life, of training for a craft.  Jesus, like us, was in a process of learning and becoming. Like us, he had to be made ready.  If we open ourselves to the opportunities and graces which are given us, we will be prepared to answer our life’s call, whatever it may be.  It is a plan which God has for each one of us, a call which is uniquely ours.  It is something we must discover or allow to unfold and we will know in our hearts when we find it. 

Clearly this had happened for Jesus when he came to John to be baptized. True, Jesus was not a sinner.  He came to John not in repentance but as one who had a deep desire for the coming of God’s kingdom and who publicly committed himself to it.  What confirmation and assurance he received when he heard the Father’s voice: “You are my Son, my beloved; in you is all my delight.” (Luke 3,22).

Has God’s plan for you unfolded?  Have you discovered your unique role in God’s kingdom?  Don’t be afraid to accept God’s call.  Don’t be afraid to commit yourself to it.  You, too, will hear the Father’s voice deep in your heart:  “You are my beloved; in you is all my delight.”

 

Read more from the Bible:

Mark 1,9-11; Romans 8,14-17; 1 John 3,1-3

Jeremiah 29,11