Blogg

 

15.januar: Kalt ved navn -- Called by Name

Posted on

mysteryofGodcloud

Det er en enkel men dyp sannhet i den sjarmerende historien om Guds kall til den unge gutten Samuel.  Gud kalte ham ved navn . . . navnet hans. . . .    Ja, kalte Gud til denne unge gutten, Samuel (1 Samuelsbok 3,1-10).

At Gud kaller hans utvalgte ved navn er noe vi ser gjennom hele Bibelen: Abraham, Moses, Maria fra Nasaret og Maria Magdalena, for å nevne noen.  Det peker til det unike kallet, den enestående misjonen til hver person – men fremfor alt, det understreker det svært personlige forholdet Gud har med hver og en av disse personene.

Hva mer er, kaller Gud hver og en av oss ved navn –navnet vårt.  Som Gud snakket gjennom propheten Jesaja til Israel i gammel tid, ”Jeg har kalt deg ved navn, du er min” (Jes 43,1), så snakker han til oss.

Mark at unge Samuel trengte noen til å hjelpe ham å erkjenne at det var Herren som kalte ham, siden Samuel på det tidspunktet ikke visste så mye om Herren (1 Sam 3,7).  Og slik kan det være for oss også.

Finner at du blir ”vekket”— enten bokstavelig eller billedlig -- av noe eller noen som prøver å få din oppmerksomhet?  Er du i stand til å høre hva Herren sier til deg?  Trenger du noen til å hjelpe deg?  Uansett, gjør de ordene som Eli ga unge Samuel dine egne: ”Tal, din tjener hører!” (1 Sam 3,10).  Så lytt med ditt hjerte.

     

There is a simple but profound truth in the charming story of God’s call of the young boy Samuel – God called him by name . . .  his name . . .  Yes, God called to this young man, Samuel (1 Samuel 3,1-10).

God calling his chosen ones by name is something we see throughout Scripture: Abraham, Moses, Mary of Nazareth and Mary Magdalene to name but a few.  It points to the unique call, the unique mission of the person – but above all, it emphasizes the very personal relationship God has with each one of these individuals.

What is more, God calls each one of us by name – our name.  As God spoke through the prophet Isaiah to Israel of old, “I have called you by name, you are mine” (Isa 43,1), so he speaks to us. 

Note that young Samuel needed someone to help him recognize that it was the Lord calling him, as Samuel at that point, did not know so much about the Lord (1 Sam 3,7).  And so it can be for us as well.

Do you find yourself being “awakened” – whether literally or figuratively – by something, someone trying to get your attention?  Are you able to hear what the Lord is saying to you?  Do you need someone to help you?  In any case, make the words that Eli gave to young Samuel your own: “Speak, Lord, for your servant is listening” (1 Sam 3,10).  Then, listen with your heart.