Blogg

 

Navngi ondene som truer deg. Name the evils that threaten you.

Posted on

I dagens evangelium, møter Jesus en mann i synagogen som har en uren ånd.  Tenk på det.  I synagogen, som sted for bønn og studier av Skriftene, er det en mann med en uren ånd.  Han er en god mann og han hadde kommet til et bønnens sted, men han hadde en uren ånd.  Senere i Markusevangeliet, forteller Jesus oss hva slags ting som kan gjøre det menneskelige hjerte urent:  “hor, tyveri, mord, ekteskapsbrudd, grådighet, ondskap, svik, utskeielser, misunnelige øyne, spott, hovmod, vettløshet” (Markus  7,21-22).  Disse tingene er ikke gode, de er ikke fra Gud.

Gjennom hele evangeliet, ser vi Jesus konfrontere de urene åndene, demonene, og helbrede dem som var besatt av dem.  Jesus hadde makt over dem.  I dagens evangelium, ser vi at den onde ånden visste at Jesus hadde kommet for å ødelegge den (v. 24).  Den erkjente at Jesus var Guds Hellige.

Tenker vi mye på det onde i verden vår i dag?  Gjenkjenner vi de urene åndene i vår egne liv?  Det er viktig at vi anerkjenner dem og konfronterer dem.  Vi må kjempe mot de urene åndene som er i oss, som truer oss.  Vi må vite at Jesus er der for å hjelpe oss med sin makt slik han hjalp mannen i synagogen.

Flere av brevene i Det nytestamentet taler om kampen motdet  onde som alle kristne må kjempe.  Paulus skriver, ”Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige knep.  For vår kamp er . . . mot ondskapens åndehær  . . .” (Efeserne 6,12-13).   Tilsvarende, skriver Peter “deres motstander, djevelen,  går omkring som en brølende løve for a finne noen å sluke.  Stå ham imot, faste i troen” (1 Peter 5, 8-9).

Ta disse ordene til hjertet i dag.  Navngi ondene som truer deg.  La Guds makt hjelpe deg i din strid.  Kom til Jesus, Guds Hellige, og bli helbredet.

 

Lesninger

Lukas 6,17-19;  Romerne 13,12-14

Efeserne 6,10-17; 1 tessalonikerne 5,5-11

1 Peter 5,8-10

broken rocks

In today’s Gospel, Jesus meets a man in the synagogue who has an unclean spirit (Mark 1,21-28).  Think about that.  In the synagogue, that place for prayer and the study of Scripture, there is a man with an unclean spirit.  He is a good man, and he had come to a place of prayer, but he had an unclean spirit.  Later in Mark’s Gospel, Jesus tells us what kinds of things can make the human heart unclean:  “fornication, theft, murder, adultery, avarice, wickedness, deceit, licentiousness, envy, slander, pride, folly” (7,21-22).  These things are not good, they are not from God. 

Throughout the whole Gospel, we see Jesus confronting the unclean spirits, the demons, and healing those who were possessed by them.  Jesus had power over them.  In today’s Gospel, we see that the evil spirit knew that Jesus had come to destroy it (v. 24).  It recognized that Jesus was God’s Holy One.

Do we think much about evil in our world today?  Do we recognize the “unclean spirits” in our own lives?  It is important that we recognize them and confront them.  We must fight against the unclean spirits which are in us, which threaten us.   We must know that Jesus is there to help us with his power just as he helped the man in the synagogue.

Several of the New Testament letters speak of the battle against evil which all Christians must fight.  Paul writes, “put on the whole armor of God, so that you may be able to stand against the wiles of the devil.  For our struggle is . . . against the spiritual forces of evil” (Ephesians 6,12-13). Similarly,  Peter writes:  “Like a roaring lion, your adversary the devil prowls around, looking for someone to devour.  Resist him, steadfast in your faith . . . “ (1 Peter 5, 8-9). 

Take these words to heart today.  Name the evils that threaten you.  Let God’s power help you in your struggle.  Come to Jesus, the Holy One of God, and be healed.

Readings

Luke 6,17-19;  Romans 13,12-14

Ephesians 6,10-17; 1 Thessalonians 5,5-11

1 Peter 5,8-10