Blogg

 

Noe spedalsk . . . noe av Gud . . . i hver av oss; Something leprous . . . something of God . . . in each of us

Posted on

flower in crack

I dagens evangelium, kommer en mann som var spedalsk til Jesus og ønsker å bli helbredet (Markus 1,40-45).  Det som i Bibelen blir kalt spedalskhet inkluderte mye mer enn det som i dag går under diagnosen.  Imidlertid er virkningen sykdommen hadde på hans liv langt viktigere enn selve diagnosen.   I tillegg til å lide de fysiske vansirende effektene av sykdommen hans, var det isolasjon pålagt ham av samfunnet som hindrer ham fra å delta i sitt liv og trosutøvelse. Som vi leser i dagens første lesning, ble han dømt som "uren" (3 Mos 13,45-46). Hans rop fungerte som en advarsel til andre. Hans nærvær skulle unngås. 

At han skulle nærme seg en mann som Jesus er derfor utenkelig.  Men han erkjenner Jesu makt og den spedalske i dagens evangelium våger å nærme ham og be om å bli helbredet. Og Jesus gjorde det som må ha vært utenkelig i samfunnet på hans tid: han rørte den spedalske. "Med inderlig medfølelse," rørte Jesus  ved ham og mannen ble helbredet.

Identifiserer du deg med den spedalske på noen måte? Er det noe som tærer på livet ditt? Vansirer deg - selv i en overført betydning? Vet du at Jesus har makt til å helbrede deg? Vil du tørre å nærme deg med forespørselen?

Kan du se noe av Jesu måte å ”være på” mot de spedalske i måten du forholder deg til dem som er isolert, utstøtt, anses "urene" av samfunnet i dag? Eller til og med i din egen familie, på din skole eller arbeidsplass? Har du noen gang tenkt på at din godhet, din berøring, kan være helbredende? Har det noen gang slått deg at Jesus trenger deg til å være hans hender i verden i dag? Noen gjennom hvem han kan berøre andres liv?

Det er mye å tenke på i dagens evangelium. Det er noe spedalsk i hver av oss, som er i behov av Jesu helbredende berøring. Det er noe av Gud i hver enkelt av oss - som ønsker å være en kjærlig og helbredende tilstedeværelse for andre.

Hva vil du gjøre?

   

In today’s Gospel, a man with leprosy comes to Jesus seeking to be healed (Mark 1,40-45).  What the Bible calls leprosy included much more than what we know as Hanson’s disease.  However, what the man’s affliction was is not as important as the effect it had on his life.  In addition to suffering the physically disfiguring effects of his disease, there was the isolation imposed on him by the community, preventing him from participating in its life and worship.   As we read in today’s first reading, he was judged as “unclean” (Leviticus 13,45-46).  His shouts served as a warning to others.  His presence was to be avoided.

Yet, recognizing Jesus’ power, the leper in today’s Gospel dared to approach him and ask to be healed.  And Jesus did what must have been unthinkable in the society of his day: he touched the leper.  “Moved with pity,” Jesus touched him – and the man was healed as a result.

Do you identify with the leper in any way?  Is there something eating away at your life?  Disfiguring you – even in a figurative sense?  Do you recognize Jesus’ power to heal you?  Will you dare to approach him with that request?

Can you see anything of Jesus’ actions toward the leper in the way you relate to those isolated, shunned, deemed “unclean” by society today?  Or even in your own family, at your school or workplace?  Has it ever occurred to you that your kindness, your  touch, can be healing?  Has it ever occurred to you that Jesus needs you to be his hands in the world today?  Someone through whom he can touch the lives of others?

There is much to think about in today’s Gospel.  There is something leprous in each of us, in need of the healing touch of Jesus.  There is something of God in each of us – so desiring to be a loving and healing presence for others. 

What will you do?

 

Til Fastetid:

omslaguendelig

av S. Anne Elizabeth, Tautra Mariakloster

 Bestill fra www.stolavforlag.no