Blogg

 

Jesu sår -- våre sår; Jesus's wounds -- our wounds

Posted on

refectory cross

I to forskjellige historier der den oppstandne Jesus viste seg for disiplene sine, viste han dem sårene fra naglene som gjennomboret kroppen hans på korset (Lukas 24,36-40; Johannes 20,24-29). Det var på grunn av disse sårene at disiplene visste at det var Jesus. Ja, dette var han som hadde blitt korsfestet. Dette var han som hadde opplevd en forferdelig og skammelig ting. Det er virkelig ham.  Han lever.

Ingenting kunne endre virkeligheten Jesus hadde opplevd. Ingenting kunne endre det faktum at han ble forrådt av en av hans venner, benektet av en annen, og forlatt av nesten alle da han ble arrestert. Ingenting kan endre noen av disse tingene. MEN, disse tingene hadde ikke det siste ordet. Disse tingene, sterke som de var, seiret ikke over Jesus.  Men snarere seirer Guds kraft som reiste ham opp fra de døde. Guds kraft seiret over død og smerte, over forrådelse, benektelse, og skam.

Jeg tror at dette sier mye om våre opplevelser av smerte, forrådelse, benektelse, og skam.  Ja, vi vil oppleve eller har allerede opplevd disse tingene i vårt liv.  Det er et faktum; det er en del av menneskelivet.  Ingenting kan forandre det.  Alle har sår, og det er fra våre sår at vi sårer hverandre.  Men sårene må ikke ha det siste ordet.  Det er noe sterkere enn ondskap, enn lidelse, enn død.  Det er Guds kraft.  Paulus forteller oss at Guds kraft er ”overveldende . . . hos oss som tror”.  Det er den samme ”makt og styrke” som ”reiste Kristus opp fra de døde” (Ef. 1,20-21).  Vi trenger ikke bli beseiret ved smerte, skam, forrådelse eller benektelse.

Den samme kraft som reiste Jesus fra de døde kan helbrede våre sår og forvandle dem.  Ja, våre sår kan være en kilde til nytt liv gjennom Guds kraft.  I denne påsketiden, la oss tro i Guds kraft og åpne oss selv til den.  Guds kraft ”kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår” (Ef 3,20).  Det er en vidunderlig gave som Gud ønsker å gi oss. Vil du motta den?

   

In two different appearances of the Risen Jesus to his disciples, he showed them the wounds from the nails that pierced his body on the cross.  It was because of these wounds that they knew it was Jesus.  Yes, this was he who had been crucified.  This was he who had experienced a terrible and shameful thing.  It was really Jesus!  He lives!

Nothing could change the reality of what Jesus had experienced.  Nothing could change the fact that he was betrayed by one of his friends, denied by another one, and abandoned by almost all of them at the time of his arrest.  Nothing can change any of this.  BUT, these things did not have the last word.  These things did not triumph over Jesus – but rather, God’s power which raised Jesus from the dead – this is what triumphed over death and pain, over betrayal, denial, and shame.

I believe that this has much to say about our own experiences of pain, betrayal, denial, and shame.  Yes, we will experience—or have already experienced—these things in our life.  It is a fact; it is part of human life.  But the wounds must not have the last word.  There is something stronger than evil, than suffering, than death.  It is God’s power.  St. Paul tells us that God’s power is ”immeasurably great” and that this is the same power which raised Christ from the dead that works in us (Eph 1:20-21).  We need not be conquered by pain, betrayal, denial, or shame.

This same power which raised Jesus from the dead can heal our wounds and transform them.  Yes, our wounds can be a source of new life through God’s power.  In this Easter season, let us believe in God’s power and open ourselves to it.  God’s “power at work within us is able to accomplish abundantly far more than all we can ask or imagine” (Eph 3:20).  It is a wonderful gift that God wishes to give us.  Will you receive it?

cross over altar