Blogg

 

Jesus, den gode gjeteren, kjenner oss -- Jesus, the Good Shepherd, knows us

Posted on

ewe lambs

Flere ganger i Johannes evangelium, forteller Jesus oss hvor dyp hans kjærlighet er for oss, om hans kjennskap til oss, og om hans forhold med oss.  Det er likt det som han har med Faderen.  I dag, hører vi et eksempel.  Evangliet forteller om Jesus som den gode gjeteren.  Han sier ”Jeg kjenner mine (sauer), og mine kjenner meg, slik som Far kjenner meg og jeg kjenner Far” (Joh 10,14).  Tidligere i kapittel 10 sier Jesus at sauene kjenner igjen stemme til gjeteren.  Når han kaller dem ved navn, følger de ham (v. 3-4).

Tenk på det: Jesus kjenner ditt navn – ditt.  Jesus kjenner deg – deg personlig. Ja, det samme forholdet Jesus har med Faderen, ønsker han å hå med oss.  Hans kjærlighet for oss, hans kjennskap til oss – det er fastlagt.  Ingenting kan forandre det.  Det han har fortalt oss, det er sant.  Men Jesus venter på at vi skal høre det og tro på det.

Hvordan kan vi høre det?  Hvordan kan vi vite det?  Fordi det står skrevet i Bibelen.  Se, for eksempel, på tekstene i Bibelesningens side for i dag.  Bruk tid hver dag til å være med Jesus i stillhet, alene – selv om det bare er for ti minutter.  Si hans navn rolig.  Si: som Faderen elsker Jesus, slik elsker Jesus meg (Joh 15,9).  Ja, det er sant.  Han har fortalt oss det selv.   Motta hans store kjærlighet for deg i dag. 

 

   

Several times in the Gospel of John, Jesus tells us how deep his love is for us, his knowledge of us, and his relationship with us.  It is just like the love the Father has for him.  Today, we hear one such example.  The Gospel is about Jesus as the good shepherd.  He says “I am the good shepherd.  I know my own and mine know me, just as the Father knows me and I know the Father” (John 10:14).  Earlier in chapter 10 Jesus says that the sheep know the shepherd’s voice.  When he calls them by name, they follow him (vv 3-4).

Think about that:  Jesus knows your name – yours.  Jesus knows you – you personally.  Yes, the same relationship that Jesus has with the Father, he wants to have with us.  His love for us, his knowledge of us – that is a given.  Nothing can change it.  Jesus has told us that and it is true.  But Jesus waits for us to hear it and to believe it.

How do we hear it?  How do we know it?  From his word, in Scripture.  See, for example, the texts on the Scripture page for today.  Use time each day to be with Jesus in silence – even if it is only ten minutes!  Say his name quietly.  Say: as the Father loves Jesus, so Jesus loves me (John 15,9).  Yes, it is true.  He has told us.  Today, receive his great love for you.