Blogg

 

Jesus er vintreet -- bli i ham. Jesus is the vine -- remain in him.

Posted on

Ivy

Bilde/Photo www.freedigitalphotos.net/Felixco,Inc

Så lenge som jeg kan huske, har jeg hatt en eføyplante på rommet mitt.  Jeg elsker eføy.  Den minner meg om dagens evangelium.  Jeg elsker disse ordene fra Jesus:  “Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt.  For uten meg kan dere ingen ting gjøre” (Joh 15,5).   Selvfølgelig, bærer ikke eføy frukt; men jeg ser på dens lange greiner som ”frukt” eller vekst.

Jeg tenker på at Jesus snakket om vindruene som vokste i landet hans.  Ja, greinene må bli på vintreet for å leve og bære frukt. Meningen er klar. Vi må bli i Jesus for å leve og bære frukt.

Jesus sier også at greinene må bli beskåret om de vil vokse og bære frukt (Joh 15,2).  I evangeliet, er det greske ordet for ”beskjære”, ”rense”.  Ja, vi må bli renset fra noe som ikke er av Gud, hans kjærlighet, hans sannhet, hans liv (se, for eksempel, Markus 7,21-23).

Hvordan blir vi i Jesus?

Vi blir i Jesus gjennom bønn, spesielt ved stille bønn alene med ham.  Vi blir i Jesus når vi leser hans ord i evangeliene.  Vi blir i Jesus når vi lytter med våre hjerter til de ordene som han sier til oss. 

Når vi handler etter hans ord, blir vi beskåret eller renset. 

Bli i Jesus i dag og voks og bær frukt.

   

For as long as I can remember, I have had an ivy plant in my room.  I love ivy.  It reminds me of today’s Gospel.  I love the words of Jesus: “I am the vine, you are the branches.  Those who abide in me and I in them bear much fruit, because apart from me you can do nothing” (John 15:5).  Obviously, ivy does not have fruit; but I see its long branches as fruit or growth.

I think that Jesus spoke about the grape vines that grew in his land.  Yes, the branches must be on the vine to live and bear fruit.  The meaning is clear.  We must remain on/in Jesus to live and bear fruit.

Jesus also says that the branches must be pruned if they will grow and bear fruit.  In the Gospel, the Greek word for “prune” is “purify.”  Yes, we must be cleansed of anything that is not of God, his love, his truth, his life (see, for example, Mark 7,21-23).

How do we remain on/in Jesus?  We remain in Jesus through prayer, especially quiet prayer alone with him.  We remain in Jesus when we read his word in the gospels.  We remain in Jesus when we hear the words he speaks with our hearts.

When we act on the words that we hear, we are pruned or purified. 

Remain in Jesus today.  Grow and bear fruit.