Blogg

 

Om jeg så bare får røre ham - If I but touch him

Posted on

 

«Om jeg så bare får røre ham, . . . blir jeg frisk» (Markus 5,28).

Disse ordene fra kvinnen i dagens evangelium avslører en dyp tro.  «Hun hadde fått høre om Jesus» og  hun visste at Jesus kunne hjelpe henne.  Så, hun gikk og fant ham og rørte ved klærne hans.

Dette er et bilde som vi ser ofte i Markus evangelium.  Folk hører om Jesus; de ser hans makt.  De vet at Jesus kan hjelpe dem . . . så de gikk og fant ham  og rørte ved ham.  «For han helbredet mange, so alle som hadde plager, trengte seg fram for å røre ved ham» (Mark 3,10).  

Alle som hadde plager . . . er det ikke alle av oss?  Har du hørt  noe om Jesus som trekker deg til ham?

Hvis ikke, hvorfor?  Tror du ikke hva du hører?  Har du ingen plager?  Vil du ikke bli helbredet?  Gjennom Bibelen, hører vi Guds ord:  «Jeg, Herren, er den som helbreder deg»  (2 Mos 15,26).

 Hvordan rører vi ved Jesus?  Jeg tror at vi rører ved Jesus når vi tenker på ham, eller sier navnet hans, eller ber om hans hjelp og helbredelse.  Vi  rører ved ham når vi leser hans ord i Bibelen. 

hand with bible

Vi rører ved ham når vi tar i mot ham i nattverden.  Under den katolske messen, er det en bønn for helbredelse før vi får nattverden  «Herre, jeg er ikke verdig . . . men si bare et ord, så blir min sjel helbredet.»

Rør ved Jesus i dag – og hver dag.  Han ønsker så mye å helbrede oss og gi oss dyp fred.“If I but touch him . . . I will   be made well” (Mark 5:28).

These words of the woman in today’s gospel reveal  a deep faith.  “She had heard about Jesus” and she knew that Jesus could help her.  So, she went and found him, and touched  his garments.  

This is an image that we see often in Mark’s Gospel.  People hear about Jesus; they see his power.  They know that Jesus can help them . . . so they go and find him and touch him. "For he had cured many, so that all who had diseases pressed upon him to touch ham" (Mark 3:10).

All who had afflictions . . . is that not all of us?  Have you heard anything about Jesus which draws  you to him? 

If not, why?  Do you not believe what you hear?  Have you no afflictions?  Will you not be healed?  Throughout the Bible, we hear God’s word:  “. . . I am the Lord who heals you” (Exod 15,26).

How do we touch Jesus?  I believe that we touch Jesus when we think about him, or say his name, or ask for his help and healing.  We touch him when we read his word in the Bible.  We touch him when we receive him in Holy Communion. 

christina rm chalice

In the Catholic Mass, there is a prayer for healing before we receive communion:  “Lord, I am not worthy . . . but only say the word and my soul shall be healed.”

Touch Jesus today – and every day.  He so wants so much to heal us and give us deep  peace.