Blogg

 

"Kom med meg . . . så vi kan være alene" -- "Come with me . . . so that we can be alone."

Posted on

fjord

«Kom med meg til et øde sted hvor vi kan være alene . . . » (Mark 6,31).  Slik inviterte Jesus sine disipler i dagens evangelium og slik inviterer han oss hver dag.  «Kom med meg . . . så vi kan være alene, og hvil dere litt!».  Disse er velkomne ord siden dagene våre er så travle.  Bruker vi tid til å være alene med Jesus?  Tid i stillhet og ro?  Tid da vi gir ham all vår oppmerksomhet?

Det er mye som han ønsker å si til oss – og mye som han ønsker å høre fra oss.  Tenk på hvor mye du ønsker å snakke med en venn og fortelle dem hva som skjer i livet ditt og å høre om deres.   Det er det samme med Jesus.  Han ønsker å høre om hva som skjer i livet vårt og om hva som er viktig for oss og om hva vi trenger eller ønsker, og om hva som bekymrer oss.  Vi trenger ikke spesielle ord, bare  snakke med ham som med en venn.  Han har fortalt oss at vi er hans venner!

Vær alene med Jesus i dag.  Snakk med ham som med en spesiell venn.  Hør hva han ønsker å si til deg – spesielt hvor mye han elsker deg!


«Come with me to a deserted place where we can be alone . . .» (Mark 6,31).  So Jesus invited his disciples in today’s gospel and so he invites us each day.  “Come with me . . . so that we can be alone, and rest a little.”  These are welcome words given how busy our days are.  Do we spend any time alone with Jesus?  Time in quiet and silence?  Time when we give him all our attention?

There is much that he would like to say to us – and much that he would like to hear from us.  Think of how anxious you are to share with a friend, to tell them what is happening in your life, and to hear about theirs.  It is the same with Jesus.  He wants to hear about what is happening in our life and about what is important to us, and about what we need or desire, and about what worries or concerns us.  We don’t need special words only to talk with him as with a friend.  He has told us that we are his friends.

Be alone with Jesus today.  Talk with him as with a special friend.  And hear what he wants to say to you – especially how much he loves you.

 

RAINBOW