Blogg

 

25.juli: Den hellige Jakob -- St. James

Posted on

I dag er festen for den hellige Jakob.  Han er en viktig person i evangeliene — og for mange i Europa som har valfartet til domkirken hvor han er gravlagt i Santiago de Compostela.  Her i Trondheim vil hans statue på vestfronten av Nidarosdomen bli kronet med blomster.  Nidarosdomen er også et pilegrimssted.  Det er kirken hvor St. Olav ble gravlagt.

Hvem er St. Jakob og hvorfor er han så viktig?  Han var en apostel, en av Jesu nærmeste venner.  Sammen med Peter og Johannes var Jakob med Jesus på spesielle steder, f. eks., Jesus forklarelse (Mark 9,2-9), i hagen kvelden før hans døde (Mark 14,32-42) og da han helbredet Jairus’ datter (Mark 5,21-24;35-43).  Hver og en av oss ønsker å være Jesu spesielle venn!

Men kanskje kan vi også identifisere oss med Jakobs ønske om å være betydningsfull og dele på Jesu herlighet (Mark 10,35-43).  Det var nødvendig at Jesus lærte ham — og oss — hva det betyr å være hans disippel. Vi må tjene andre.  Vi må drikke det begeret av lidelse som Jesus drakk av hvis vi skal dele hans herlighet.

St. Jakob var en apostel som forkynte evangeliet.  Han var misjonær i Spania i følge den kristne tradisjonen.  Han skrev et brev til de tidlige kristne som du kan lese i det nye testamente.  Les hans brev i dag.  Det er kort!  Finner du noe som er til hjelp, en påminnelse, et kall til omvendelse i ditt liv? 

     

Today is the feast of St. James.  He is an important person in the gospels – and for many in Europe who have made the pilgrimage journey to the cathedral where he is buried in Santiago de Compostela.  Here in Trondheim, his statue on the west front of Nidaros Cathedral will be crowned with flowers.  Nidaros Cathedral  where St. Olav is buried is likewise a place of pilgrimage for Christians.

Who is St. James and why is he so important?  He was an apostle, one of Jesus’ closest friends.  With Peter and John, he was with Jesus at special times and places, for example,  Jesus’ Transfiguration, in the garden the night before he died, and when he healed Jairus’ faughter.  Each one of us wants to be Jesus’ special friend!

But perhaps we also identify with James desire to be important and to share in Jesus’ glory.  It was necessary that Jesus teach him—and us—what it means to be his disciple.  We must serve others.  We must drink the cup of suffering that  Jesus drank if we will share his glory.

St. James was an apostle who proclaimed the gospel.  He was a missionary, Christian tradition says to Spain.  He wrote a letter to the early Christians which you can read in the new testament.  Read it today – it is short!  Do you find anything that is a help, a reminder, a call to conversion in your life?

 

stjamesnidaros