Blogg

 

Hva nytter det med så lite? -- What good is so little?

Posted on

flower in crack

 

«Hva nytter det med så lite når behovet er så stort?» Slik spurte disiplene i dagens evangelium – en lesning som vi i Norge ikke vil høre på grunn av Hellige Olavs fest i dag, som har spesielle messelesninger.   Ikke destro mindre er det godt at vi leser den (Johannes 6,1-15).  Kanskje vi føler det samme når behovene våre er så store og ressursene våre er så små.

Jesus lærer oss en viktig lekse.  Vi kan gjøre store ting med bare litt – hvis vi stoler på og ber med takknemlighet for det som Gud har gitt oss – til tross for hvor lite det er eller ser ut som.   Ofte undervurderer vi våre egne evner, våre egne ressurser.  Vi tror at vi ikke kan gjøre noe, at vi ikke har de nødvendige ressursene, slik at vi ikke prøver.

Har du hatt denne opplevelse?  Når?  Hvorfor?  Er det noe i livet ditt nå som ser håpløst ut på grunn av mangel på egne ressurser?  Se igjen.  Kanskje du ikke ser hva du har.  Kanskje du undervurderer dine evner.  Ta hva du har, vær takknemlig, be Gud om hjelp,  tro, vær  stolt – og se hva som skjer!

+++

Har du en kommentar til vår nettside?  Et spørsmål om klosterlivet?  Bruk «kontakt oss”siden.  Vi vil gjerne høre fra deg!

What good is so little when the need is so great?  So the disciples asked in today’s Gospel – a reading which we in Norway won’t hear because of St. Olavs Feast today which has special Mass readings.  Nevertheless, it is good that we read it (John 6,1-15).  Perhaps we feel the same when our needs are so great and our resources are so meager. 

Jesus teaches us an important lesson.   We can do great things with only a little – if we trust and pray with thanksgiving for what God has given us, despite how little it is or seems to us.  Often, we underestimate our own abilities, our own resources.  We think that we cannot do something, that we don’t have the necessary resources, so we don’t try.

Have you had this experience?  When?  Why?  Is there something in your life now which seems hopeless because of lack of abilities or resources?  Look again.  Perhaps you don’t recognize what you have.  Perhaps you underestimate your abilities.  Take what you have, be thankful, ask God for help, believe, be confident – and see what happens!

+++

Do you have a comment on our website? A question about our life here at Tautra Mariakloster? Use the "Contact us" page.  We would like to hear from you!