Blogg

 

"Gjør ikke Guds hellige Ånd sorg". -- "Do not grieve the Holy Spirit."

Posted on

Brevene av Apostelen Paulus sier mye til meg om dagliglivet.  Dagens andre messelesning er et godt eksempel.  Paulus minner Efeserne om at de har mottatt Guds Hellige Ånd som nå bor i hjertene deres.  Det er noe av Gud, Guds Ånd som bor i dem gjennom dåpen.  Det er Guds nærvær og kraft.

 «Gjør ikke Guds hellige Ånd sorg», skriver Paulus (Ef 4,30).  Du kan spørre: Hvordan påfører jeg Guds hellige Ånd sorg?  Paulus forteller oss: Hvis vi lever med «hardhet og hissighet . . . sinne, bråk, spott» og andre ondskaper, gir vi Guds hellige Ånd sorg. Legg merk til hvor lik denne listen er til hva Jesus sier om de tingene som gjør hjertene våre urene (se Mark 7,20-23).  Finner du noen av disse i hjertet ditt?

Hva må vi gjøre?  Paulus forteller oss: «slutt med (det)».  Ja, vi kan bestemme; vi kan velge.  Det er ikke lett, men vi har hjelp – Guds hellige Ånd som kan gjøre så mye mer enn vi kan forestille oss (Ef 3,20-21).  Vi må bare spørre. 

Er det noe du må «slutte med»?  Hva?  Hvordan kan du oppføre deg annerledes? Se deg selv gjøre dette.  Øve.  Før det skjer. Kanskje det vil være vanskelig.  Kanskje du ikke vil lykkes hver gang.  Ikke bli motløs.  Fortsett å prøve.  Oppdag kraften av Guds Hellige Ånd i deg.

The letters of the apostle Paul say much to me about daily life.  Today’s second reading from Mass is a good example.  Paul reminds the Ephesians that they have received God’s Holy Spirit who now lives in their hearts.  There is something of God, God’s Spirit, that lives in them through Baptism.  It is God’s presence and power.

“Do not grieve the Holy Spirit of God,” Paul writes (Eph 4,30).  You might ask:  How do I grieve God’s holy Spirit?  Paul tells us.  If we live with bitterness, wrath, anger,  quarreling, if we slander others or do any other  evil, we grieve God’s holy Spirit.  Notice how similar Paul’s list is to what Jesus says about the things that make our hearts unclean (Mark 7,20-23).  Do you find any of these in your heart?

What must we do?  Paul tells us:  “put (them) away).”  Yes, we can decide; we can choose.  It is not easy, but we have help – God’s holy Spirit who can do so much more than we can imagine (Eph 3,20-21).  We need only ask.

Is there anything that you must “put an end to”?  What?  What can you do to behave differently?  See yourself doing this.  Practice.  Before it happens.  Perhaps it will be difficult.  Perhaps you will not succeed every time.  Do not become discouraged.  Continue to try.  Discover the power of God’s Holy Spirit in you.