Blogg

 

"Hvem skal vi gå til?" -- "To whom shall we go?"

Posted on

 

Jeg har alltid likt bildet av Peter som vi har i dagens evangelium.  Anledningen er når mange av Jesu disipler bestemte at de ikke kunne følge ham lenger.  Hans lære ble for vanskelig for dem.  De kunne ikke forstå den; de kunne ikke akseptere den. De kunne ikke tro på den.   De gikk bort.  Jesus ba de andre: «Vil dere også gå bort?».  Peter svarte:  «Hvem skal vi gå til?» (Joh 6,67-68) 

Ofte, lurer jeg på hvilken tone Peter brukte da han sa dette.  Ja, Peter fortalte Jesus: « . . . vi tror og vet at du er Guds Hellige» (v. 69), men Peter var ikke alltid så sikker eller så trofast.  Han fornektet Jesus og forlot ham på den tiden da Jesus ble tatt til fange og ble korsfestet.

Kanskje er vi litt som Peter.  Vi er ikke alltid så sikre på Jesus eller hans lære.  Vi tviler og stiller spørsmål; kanskje vi frykter for hva andre sier om oss, hvis de vet at vi tror på Jesus.

Tro er en gave.  Vi må be Gud om å styrke vår tro.  Hvor ellers skal vi gå?  Hvem andre har det evige livs ord?

 

 

 

 

paved road fence mountain

 

 

 

 

 

 

pilgrimswaycross

I have always liked the picture of Peter that we have in today’s gospel.  The occasion is when many of Jesus’ disciples decided that they could not follow him any longer.  His teaching was too difficult for them.  They could not understand it; they could accept it.  They could not believe it.  They went away.  Jesus asked the others:  “Will you also go away?”  Peter replied, “To whom shall we go?" (John 6,67-68)

Often, I wonder what tone of voice Peter used when saying this.  Yes, Peter told Jesus “ . . . we believe and know that you are God’s Holy One” (v. 69), but Peter wasn’t always so certain or so faithful!  He denied Jesus and abandoned him at the time of his arrest and crucifixion.

Perhaps we are a little like Peter.  We are not always so certain about Jesus or his teaching.  We have doubts and questions; perhaps we fear what others will say about us if they know that we believe in Jesus. 

Faith is a gift.  We must ask God to strengthen our faith.  Where else shall we go?  Who else has words of eternal life?