Blogg

 

Åpnes - Be opened

Posted on

I dagens evangelium, Jesus helbredet en mann som var døv og hadde vanskelighter med å snakke (Mark 7,31-37).  Jesus berørte ham og sa, «Effata», et arameisk ord som betyr «åpnes».  Og mannen kunne høre og snakke.

Da jeg leste disse ordene, mintes jeg av profeten Jesaja som sa, «. . . . morgen etter morgen vekker (Herren) mitt øre så jeg kan høre på disiplers vis» (Jes 50,4).  «Lukk deg opp» sa Herren til ham – og til oss.  Hør, som en disippel.  Hør mitt ord – og gjør det.

De første ordene av Hellige Benedikts regel for munker—regelen av vårt liv i klosteret—kaller oss til «bøy ditt hjertes øre» når vi lytter til Guds stemme – i skriftene eller i undervisningen av abbeden eller priorinnen, eller i livets opplevelser.  Dette er viktig; dette er veien til livet.

En måte vi lytter til Gods stemme er i Bibelen.  I klosteret har vi tid hver dag til å lese den og lytte med hjertets øre.  Men det er ikke nødvendig å være i et kloster til å gjøre dette!  Bare å ta tid til å gjøre det.

Lytt til Guds ord i dag.  Guds ord er ord av evig liv.

In today’s Gospel, Jesus healed a man who was deaf and had difficulties speaking.  Jesus touched him and said, “ephphatha,” an Aramaic word which means “be opened”.  And the man could hear and speak.

When I read these words, I was reminded of the prophet Isaiah who said, “. . . . morning after morning the Lord wakens my ear so that I can hear . . . to listen as those who are taught” (Isa 50,4).  “Be opened,” the Lord said to him and to us.  Hear, as a disciple.   Hear my word and do it.

The first words of St. Benedict’s rule for monks—the rule of our life in the monastery—calls us to “bend the ear of our heart” when we listen to God’s voice: in the Scriptures, in the teaching of the abbot or prioress, or in the experiences of our life.  This is important; this is the way to life.

One way that we listen to God’s voice is in the Bible.  In the monastery, we have time each day to read it and to listen with the ear of our heart.   But it isn’t necessary to be in the monastery to do this!  Only to take time to do it.

Listen to God’s word today.  God’s words are words of eternal life. 

bible 2

For mer lesninger, se Lectio siden: 9.sept.

See the Lectio page for recommended readings for September 9.