Blogg

 

"Herrens påbud . . . gjør hjertet glad." -- "The Law of the Lord gladdens the heart."

Posted on

bible 2

Responsoriet for søndags messe er en salme som priser Gud for hans lov.   Les den, særlig vers 8 og 9, og se hva Guds lov gjør for oss.  Israelittene elsket Herrens lov.  Den var veien til livet.  Den veien gjør oss trofaste til Herrens pakt.  Israelittene ønsket å adlyde den og leve etter den.

Salmisten erkjenner at ”gjennom dem blir din tjener advart” (v. 12).  Derfor, er det viktig å lytte til Loven og gjør som den anbefaler.   Salmisten ber at Herren frikjenner ham for hans ukjente feil (v. 13).

Hvordan kjenner vi våre ukjente feil?  Vi kan prøve å ha mer og mer kjennskap til Herrens lov og Jesu evangelium gjennom å lese og studere dem.  Vi kan også bruke tid hver dag, spesielt om kvelden, til å se igjennom dagen.  Er det noe vi ikke er glad for?  Gjør vi noe som ikke var riktig?  Sier vi noe som var uvennlig eller var ikke nødvendig eller nyttig å si.  Denne praksisen kan hjelpe oss til å kjenne oss selv.

Det kan være nyttig å lese en tekst fra Bibelen.   Lever vi som den sier?  Har vi feil? 

Begge praksiser kan hjelpe oss til å kjenne oss selv og å være trofaste til Guds lov.  Vi skal oppdage den glede som Gud alene kan gi oss.

The responsorial Psalm for today’s Mass is a psalm which praises God for his Law.  Read it, especially verses 8 and 9, and see what God’s Law does for us.  The Israelites loved the Law of the Lord.  It was the way to life.  The way that shows us how to be faithful to the Lord’s covenant.  The Israelites wanted to listen to it and to live accordingly.

The Psalmist recognizes that “God’s servant is warned by the Law” (v. 12).  Therefore, it is important to listen to the Law and do what is commands.  The Psalmist prays that the Lord “clear” him from his unknown faults (v. 13).

How do we come to know our “unknown faults”?  We can try and have more and more knowledge of God’s Law and the teaching of Jesus in the Gospel by reading and studying them.  We can also spend time each day, especially in the evening, to review our day.  Is there anything for which we are not happy? Did we do something that was not right?  Did we say something unkind or that was not necessary or helpful to say?  This practice can help us to know our selves and to recognize some of those hidden faults.

It can also be helpful to read a passage of the Bible.  Do we live as it says?  Have we done wrong?

Both practices can help us to know ourselves and to be faithful to God’s law.  We shall discover the joy that God alone can give us.