Blogg

 

Jesus et menneske lik oss -- Jesus a man like us

Posted on

På et vakkert vis, snakker brevet til Hebreerne om Jesus som en mann lik oss, én som må lære, vokse og modne.  I dag, hører vi om ett slikt eksempel i messens andre lesning (Heb 2,9-11).  Det sier at Jesus nådde fullendelsen gjennom lidelser. 

Det er vanskelig å forstå hvordan eller hvorfor Jesus må bli fullkommen.  Å si at han må nå fullendelsen betyr at han var virkelig én av oss – et menneske lik oss.  Som Hebreerne sier i et annet sted:  «Da Jesus levde som menneske, bar han fram bønner og nødrop, med høye skrik og tårer . . . . Enda han var Sønn, lærte han lydighet ved å lide» (Heb 5,7-8).

For en hjelp det er å vite at Jesus har erfart vårt menneskelige liv.  Når det er vanskelig for oss, kan vi se på ham med tillit.  Han forstår.  Han viser oss veien han har gått.  Vi må bare følge ham.

pilgrimswaycross

 

The letter to the Hebrews speaks in a beautiful way of Jesus as a man like us, one who must learn, grow, and mature.  Today, we hear of one such example in the second reading for Mass (Heb 2,9-11).  It says that Jesus reached perfection through suffering.

It can be difficult to understand how or why Jesus must become perfect.  To say that he must reach perfection means that he is really one of us – a man like us.  As Hebrews says in another place:   “In the days of his flesh, Jesus offered up prayers and supplications, with loud cries and tears . . . .  Although he was Son, he learned obedience through what he suffered” (Heb 5,7-8).

What a help it is to know that Jesus has experienced our human life.  When it is difficult for us, we can look to him with confidence.  He understands.  He shows us the way he has gone.  We must only follow him.