Blogg

 

Det guddommeliggjørende lys -- The deifying light

Posted on

sunrisedarkannie

«La oss åpne øynene

for det guddommeliggjørende lys . . .»

Så Benedikt inviterer oss på begynnelsen av hans Regel (Prol 9).  Vet du om alt som Gud ønsker å vise deg?  Vet du om alt som Gud ønsker å fortelle deg?  Ser du hva/hvem du kan bli?

I Johannes evangeliet, sier Jesus «Jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket . . . » (Joh 8,12; 9,5).  Er det mørkt inne i deg?  Er det mørkt i livet ditt?  Den som følger Jesus skal ikke vandre i mørket.

Jesu lys ikke bare opplyser oss, det forandrer oss og det forvandler oss.  «Vend blikket mot ham og strål av glede» sier salmisten (34,6).  Den som følger Jesus skal bli lys – lysets barn (Joh 12,36).

Benedikt inviterer til å se og forstå oss selv mer.  «La oss åpne øynene for det guddommeliggjørende lyset . . .».  Jesu lys vil forandre oss og forvandle oss.  Det vil guddommeliggjøre oss  . . .gjøre oss til og bli—mer og mer— likt det bildet som vi var skapt til å være (1 Mos 1,26).  «Vi . . . ser Herrens herlighet . . . vi blir alle forvandlet til dette bildet, fra herlighet til herlighet» (2 Kor 3,18).  Forvandlingen . . . å bli mer og mer i Guds bilde og likhet – det er det vi strever etter i vårt Cistercienserliv.

     

"Let us open our eyes

to the deifying light . . ."

So Benedict invites us at the beginning of his Rule (Prologue 9).  Do you know all that God wants to show you?  Do you understand all that God wants to tell you?  Do you glimpse what/who you can become? 

In the Gospel of John of John, Jesus says “I am the light of the world.  The one who follows me will never walk in darkness” (Joh 8,12; 9,5). Is there darkness within you?  Is there “darkness” in some area of your life?  The one who follows Jesus will never walk in darkness.

Jesus’ light not only enlightens us, it changes us and transforms us. “Look to him and be radiant,” says the Psalmist (34,6).   The one who follows Jesus will become light – a child of light (Jn 12,36).   

Benedict invites us to see and understand even more.  ”Let us open our eyes to the deifying light . . .” (Prol 9).  Jesus’ light will change us and transform us.  It will deify us . . . make us become--more and more--the image and likeness of God that we were created to be (Gen 1,26).  “All of us . . . seeing the glory of the Lord . . . are being transformed into the same image from glory to glory . . .” (2 Cor 3,18).  Transformation-- becoming more and more in the image and likeness of God – that is what we strive for in our Cistercian life.