Blogg

 

La Guds ord bli oppfylt i deg -- Let God's word be fulfilled in you

Posted on

bible 2

 

I dagens evangelium (Lukas 4,14-21) er én av mine favorittetekster fra Lukasevangeliet: Jesus er i synagogen i Nasaret på sabbaten «slik han pleide».  Ja, Jesus var en from jødisk mann som deltok i sabbatstjenesten.  I dag, ser vi ham lese fra profetens Jesajas’ bok.  Legg merke til at Jesus «fant» denne teksten fra Jesaja.  Teksten var kjent for Jesus.  Den fortalte om hans liv og hans misjon. Ja, Jesus oppfylte Jesajas’ ord i sitt liv (Luk 4,18-19). 

Skriftene snakker om vårt liv også.  Det er Guds ord til oss.  Vi hører hva Gud har gjort ikke bare for Israel men for oss.  Vi hører hva vi er kalt til å bli og hva vi skal gjøre.

Lik mange kristne, har vi en praksis i klosteret at vi leser Bibelen hver dag.  Vi kaller denne praksisen «lectio divina» eller hellig lesning.  På Tautra Mariakloster, leser vi Bibelen hver dag i det minste tretti minutter.  Vi leser for å høre hva Gud sier til oss om vårt liv.  Hvordan gjør man det?  Du kan lese mer om det på Lectio-Bibellesning-Scriptures siden: Hvordan lese Bibelen.  Hver dag, kan Skriftordet, Guds ord, bli oppfylt i og for deg.

   

Today’s Gospel (Luk 4,14-21) is one of my favorite texts in Luke’s Gospel.  Jesus is in the synagogue in Nazareth on the Sabbath day "as was his custom."  Yes, Jesus was a Jewish man who participated in the weekly Sabbath service.  Today we see him reading from the book of the prophet Isaiah.  Note that Jesus "found" this text from Isaiah.  He knew this text.  It spoke to him about his life and his mission.  Jesus fulfilled Isaiah's word in his life (Luke 4,18-19).

The Scriptures speak about our lives also.  It is God's word to us.  We hear what God has done not only for Israel but for us.  We hear what we are called to be and what we shall do.

Like many Christians, we have a practice in the monastery of reading Scripture every day.  We call this practice "lectio divina" or holy reading.  At Tautra Mariakloster, we read the Bible every day for at least thirty minutes.  We read to hear what God says to us about our life.  How does one do this?  You can read more on the Lectio-Bibellesning-Scriptures page: How to Read the Bible.  Each day, God's word can be fulfilled in and for you.