Blogg

 

Hva finner gartneren i ditt livs jord? What does the gardener find in the "soil" of your life?

Posted on

appletree2

Når jeg leser dagens evangelium (Lukas 13,1-9) lurer jeg på: Hvis vi tenker på oss selv som fiketreet, er Jesus gartneren eller eieren av vingården (vv 6-9)?  Eller, begge to? 

Og hva finner han når han ser etter vår frukt? Forhåpentligvis, finner han noe -- men kunne det vært mer?

Tenk på alt som Gud har gjort for deg i de siste tre årene.  Navngi velsignelsene.  Tell dem.  Ta ingenting for gitt.  Som dagens Salme inviterer til:  «Glem ikke alt det gode han har gjort» (Sal 103,2).  Alt er gaver fra Herren.  «Alt tjener til det gode for dem som elsker Herren» (Rom 8,28).  Alt kan være en kilde til «nytt liv» og frukt.  Er det slik for deg?

Trenger du gartnerens hånd nå?  Trenger gartneren  å grave omkring ditt livs jord og gjødsle den?  Eller gjør han det nå?  Hvordan? 

Husk: «Barmhjertig og nådig er Herren, sen til vrede og rik på miskunn» (Sal 103,8).  Husk: Dette er også en velsignelse og en gave.

 

For Fastetid:

omslaguendelig

Bestilles fra: www.stolavforlag.no

     

When I read today’s Gospel, I can’t help but wonder that if we think of ourselves as the fig tree, is Jesus the gardener or the owner of the vineyard – or both?

And, what fruit does he find when he looks for it?  Hopefully something, but could there be more?

Think about all that God has done for you in the last three years.  Name the blessings.  Count them.  Take nothing for granted.  As today’s psalm invites:  “Do not forget all the good he has done” (Ps 103,2).  All are gifts from the Lord.  All can work for good in your life.(Rom 8,28).  All can be a source of “new life” and fruit.  Has it for you?

Do you need the gardener’s hand now?  Do you need the gardener to dig around the “soil” of your life and “fertilize” it?  Or is he doing that now?  How? 

Remember: Merciful and gracious is the Lord, slow to anger and rich in mercy.  Remember:  This also is blessing and  gift.