Blogg

 

Kristi Himmelfart -- The Ascension of the Lord

Posted on

ascension

 

Denne uken feirer vi festen for Kristi Himmelfart, Jesu hjemkomst til sin himmelske far.  Han snakket ofte om den, spesielt før han døde (se, f.eks. Joh 14,1-7;  14,12; 14,28; 16,28).   Jesus fortalte sine disippler at han ville være med dem ved sin Hellige Ånd selv etter sin himmelfart.  Vi skal høre mer om den Hellige Ånd i evangeliene i tiden fremover og i pinsen. Vi skal snakke mer om den i fremtide blogger.          

Nå, la oss fokusere på Jesu himmelske hjemkomst slik at vi også kan ha en himmelske hjemkomst på enden av våre liv.  Er dette noe du tenker på?  Har det noen betydning i ditt daglig liv?  Er Gud virkelig et «hjem» for deg?  Vet du at Gud bor i ditt hjerte? (se Joh 14,23). 

Hvis ikke, er tiden inne til å gjøre noe med vårt forhold til Gud, som elsker oss så høyt og ønsker å være i forbindelse med oss. 

Hvordan gjør vi det?  Vi må være påpasselig med Gud.  Vi må bruke tid til å være med ham, i stillhet, i bønn og med hans ord i Bibelen.  Ta imot hans ord og la det bli plantet i ditt hjerte (Jakob 1,21).   Si hans navn, si Jesu navn, stille.  Fortell ham at du elsker ham.  Hør ham snakke om sin kjærlighet til deg.

Hvis vi opplever Guds kjærlighet og er  «hjemme»  i det nå, så skal vår himmelske hjemkomst være en stor glede.

   

This week we celebrate the feast of the Ascension of Our Lord, Jesus’ return to his heavenly Father.  He spoke often about it, especially before he died (see, for example, John 14,1-7; 14,12; 14,28; 16,28).  Jesus told his disciples that he would be with them through his Holy Spirit even after his ascension.  We shall hear more about the Holy Spirit in the gospels in the days to come and also at Pentecost.  We shall speak more about the Holy Spirit in future blogs.

For now, let us focus on Jesus’ return to heaven so that we also can go home to our heavenly Father at the end of our life.  Is this something you think about?  Does it have any meaning in your daily life?  Is God really “home” for you?  Do you know that God lives in your heart (see John 14,23)?

If not, the time is now to do something about our relationship with God, who  loves us so much and who wants to be in relationship with us.

How do we do that?  We must be mindful of God.  We must take time to be with God, in prayer, in silence, and with his word in the Bible.  Receive his word and let it be planted in your heart (James 1,21).  Say his name, say Jesus’ name, quietly in your heart.  Tell him that you love him.  Hear him speak about his love for you. 

If we experience God’s love and are “at home” in it now, our own coming home to heaven will be a great joy.