Blogg

 

En synder med stor kjærlighet -- A sinner with great love

Posted on

Flere steder i evangeliet forteller Lukas oss hva de ulike personene i historien tenker.  Bare leseren—og kanskje Jesus—vet det.  I dag har vi et tilfelle (Lukas 7,36-50).  Jesus sitter inne til bords i fariseerens hus.  En kvinne—som ikke var invitert—kom dit.  Hun hadde rykte som en synder, men hun hadde hørt at Jesus var der.  Hun kom og knelte foran føttene til Jesus og gråt.  Hun vasket føttene hans med tårene sine og tørket dem med håret sitt.  Hun smurte dem med salve. 

Fariseeren var sjokkert.   Han tenkte med seg selv at Jesus vet ikke om hennes syndefulle liv.  Hvis Jesus hadde visst det, tenkte fariseeren, ville han aldri latt henne komme nær.

Men det var Jesus, ikke fariseeren, som virkelig kjente kvinnen.  Jesus kjente hjertet hennes.  Jesus så hennes store kjærlighet.

Kvinnen var klar over sine synder, men hun var ikke redd for å komme til Jesus.  Kanskje kvinnen kjente Jesus hjerte.  Hun visste at det var fullt av barmhjertighet og kjærlighet.  Hun visste at hun trengte dette.  Hun kom til Jesus med stor kjærlighet.  Hun fikk stor kjærlighet og tilgivelse fra ham.  Hennes kjærlighet var viktigere for Jesus enn hennes synder.

Kan vi, som kalles Kristne, vise samme barmhjertighet og kjærlighet til andre, spesielt til dem som har syndet?   For vi har syndet også.   Kan vi se andre som Jesus ser dem?  Kan vi se godheten i deres hjerte når de ser etter tilgivelse uansett hva de har gjort?

La oss i dag si til hverandre slik som Jesus: Din kjærlighet er viktigere for meg enn dine synder.  Gå i fred.

   

Now and then in his gospel, Luke tells us what different characters in the story are thinking.  Only the reader—and perhaps Jesus—know this.  Today we have one such case (Luke 7,36-50).  Jesus is in the house of a Pharisee for a meal.  A woman—who had not been invited—came there.  She had the reputation of being a sinner, but she had heard that Jesus was there.  She came and knelt at his feet and wept.  She washed his feet with her tears and dried them with her hair.  She rubbed them with oil. 

The Pharisee was shocked.  He thought that Jesus did not know about her sinful life.  If Jesus had known it, thought the Pharisee, he would never let her near him.

But it was Jesus, not the Pharisee, who really knew the woman.  Jesus knew her heart.  Jesus saw her great love.

The women knew her sins, but she was not afraid to come to Jesus.  Perhaps the woman knew Jesus’ heart.  She knew that it was full of mercy and love.  She knew that she needed these.  She came to Jesus with great love.  She received great love and forgiveness from him.  Her love was more important to Jesus than her sins.

Can we, who are called Christian, show this same mercy and love to others, especially to those who have sinned?  For we have sinned also.  Can we see others as Jesus sees them?  Can we see the goodness in their heart when they seek forgiveness regardless of what they have done?

Today, let us say to one another like Jesus: your love is more important to me than your sins.  Go in peace.

sunrise2