Blogg

 

Ordet er nær -- The Word is near

Posted on

hand with bible

Moses ord i dagens første lesning (5 Mos 30,10-14) forteller Israelittene at Guds ord (hans bud og lære) er nær  dem – i deres munner og i deres hjerter.  I deres munner, fordi de må lære det utenat og lese det opp (5 Mos 6,7).  I deres hjerter (5 Mos 11,18) fordi de hadde hørt det. Israelittene skrev det på pergament i små esker og bandt dem på armene sine og pannene sine, og på dørstolpene i husene deres (se 5 Mos 6,4).  De elsket Guds ord og holdt det bokstavelig nær seg.

Holder vi det så nært?  Leser vi Guds ord?  Lærer vi det utenat?  Lever vi ved det?

Som Moses sier  i versene som etterfølger dagens lesning, Guds ord er livets vei; å adlyde Guds ord er å velge liv (5 Mos 30:15-20).

Johannesevangeliet starter med: «I begynnelsen var ordet» (Joh 1,1).  Jesus er ordet.  Jesus sa at han er kommet for at dere ”skal ha liv og overflod” (Joh 10,10).  Jesus, Guds sønn, lærte oss hva dette livet virkelig er: evig liv (Joh 6,68). 

I dag, velg livet i all sin fylde . . . livet som kommer fra Gud.

     

Moses’ words in today’s first reading (Deuteronomy 30,10-14) tell the Israelites that God’s word (his commandments and teaching) is near them – in their mouths and in their hearts.  In their mouths, because they must memorize and recite it daily (Deut 6,7).  In their hearts, because they had heard it and taken it to heart. The Israelites literally wrote it on parchment in small boxes and bound them on their arms, their foreheads, and the doorposts of their houses (Deut 6,4).  They loved God’s word and kept it near to them.

Do we hold God’s word so near?  Do we read God’s word?  Do we memorize it?  Do we live by it?

As Moses says in the verses which follow today’s reading, God’s word is the way to life; to obey God’s word is to choose life (Deut 30,15-20). 

John’s Gospel begins with “In the beginning was the word” (John 1,1).  Jesus is the word.  Jesus said that he had come that we might have life in all its fullness (John 10,10).  Jesus, God’s son, taught us what this life really is: eternal life (John 6,68).

Today, choose life in all its fullness . . . the life which comes from God.