Blogg

 

Fest blikket ditt på Jesus -- Keep your eyes fixed on Jesus

Posted on

pilgrimswaycross

Fest blikket ditt på Jesus (se Heb 12,2).

Hvilket godt råd for livet vårt!   Forfatteren av brevet til Hebreerne skrev disse ordene til kristne som var motløse og trette (se 12,4).  Noe hadde skjedd som fristet dem til å gi opp (se 10,35.39).  Kristenlivet var vanskelig.

Kanskje du har opplevd det samme?  Kanskje du har erfart vanskelighetene som kristne mennesker støter på i et samfunn som ikke har troen på Gud eller hans lov.  Det kan være veldig vanskelig for oss å leve som kristne.  Vi blir fristet til å gi opp, å kompromisse, å være utro. 

Brevet til Hebreerne minner oss på at Jesus opplevde de samme vanskelighetene.  Han har vært prøvd i alt på samme måte som oss(4,15; 5,2).  Gjennom alt var han trofast, modig og uten synd.

Fest alltid blikket på Jesus – spesielt når livet er vanskelig.   Han fører oss til Gud og til livet.

     

Keep your eyes fixed on Jesus (see Hebrews 12,2).

What good advice for our life!  The author of the letter to the Hebrews wrote these words to Christians who were discouraged and weary (see 12,4).  Something had happened which tempted them to give up (see 10,35,39).  Christian life was difficult.

Perhaps you have experienced the same thing?  Perhaps you have experienced the difficulties which Christians come up against in a society which does not believe in God or in his Law.  It can be very difficult for us to live as Christians.  We are tempted to give up, to compromise, to be unfaithful.

The letter to the Hebrews reminds us that Jesus experienced the same difficulties.  He has been tried in every way that we are (4,15; 5,2).  Through it all, he was faithful, courageous, and without sin.

Keep your eyes fixed on jesus – especially when life is difficult.    He leads us to God and to life.