Blogg

 

Trang er den veien som fører til livet -- Narrow is the way that leads to life.

Posted on

 

 

Når vi kjører til og fra klosteret, ser vi dette tegnet på veien.  Det advarer oss om at vi må være ekstra forsiktig. Veien er trang og det kan lett oppstå farlige situasjoner.

Kanskje det er en overraskelse at Jesus ber oss i dagens evangelium om å velge den trange døren som er døren til Guds rike (Luk 13,24; se også Matt 7,13-14).  Ja, det er farer på veien til Guds rike.  Reisen er vanskelig.  Vi må «kjempe» å gå inn – kjempe mot så mange ting i samfunnet vårt som kan vende oss bort fra Gud og lede oss til å gjøre urett.  Dette er den vide veien som fører oss til ødeleggelse. Dette er den vide og lette veien.

Hvilken vei går du på nå?  Vet du?  Hvordan finner du det ut?

Les Matteusevangeliet, kapitler 5-7.    Finner du en beskrivelse av oppførselen din her?  Hva du gjør eller ikke gjør?

Jesus sier at porten til livet (og himmelriket) er trang og smal (Matt 7,14).  Vi må kjempe for å komme inn.  Vi erfarer hvor vanskelig det er å leve som Jesus befaler. Det betyr at vi må oppføre oss på en ny måte, som Jesus forteller oss.

Ordene til Jesus er et godt og viktig varsel.  Vær forsiktig.  Veien er vanskelig; porten er trang – men det er veien til livet.

     

When we drive to and from the monastery, we see this sign by the road. It warns us that we must be extra careful.  There is danger ahead.  The road is narrow.

Perhaps it is a surprise that Jesus tells us in today’s Gospel to choose the narrow door which is the door to God’s kingdom (Luk 13,24; se også Matt 7,13-14).  Yes, there are dangers on the way to God’s kingdom.  The journey is difficult.  We most struggle to go in – struggle with so many things in our society that can turn us away from God and lead us to do wrong.  This is the wide way that leads to destruction.  It is the easy way.

Which way are you on now?  Do you know?  How do you find out?

Read chapters 5-7 of Matthew’s Gospel.  Do you find a description of your behavior here?  What you do or don’t do?

Jesus says that the door to life (and the kingdom of heaven) is narrow and tight.  We must bend to go in.   We experience how hard it is to live according to what Jesus asks.  It means that we must live in a new way, as Jesus tells us.

Jesus’ words are a good and important warning.  Be careful.  The way is difficult; the gate is narrow – but it is the way to life.

 Bilde/Image: wikipedia