Blogg

 

Har du et lengsel etter et hjem? -- Do you long for a home?

Posted on

ourneighbor2

«Herre, i din godhet har du beredt en bolig for ditt folk» -- det synger vi som respons til dagens Salme 68.  Ordene berørte meg dypt.   Alle mennesker har en lengsel etter et hjem, et sted som er «vårt» sted  . . . hvor vi er tatt imot og elsket . . . et sted hvor det er godt å komme tilbake.

Salmistens ord leder meg til Jesu ord i kapittel 14 av Johannes evangelium.  Jesus snakker om han Fars hus i himmelen.  Jesus sier at han vil gjøre i stand et sted for oss (14,2) – et hjem.

Men det er også mulig å være hjemme hos Jesus nå.  Jesus sier: «Den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme og bo hos ham» (14,23)  Nå.  I hjertene våre.

I det neste kapittelet, sier Jesus igjen og igjen, «bli hos meg».

Jeg minnes Hellige Augustin som skrev: «Hjertene våre er rastløse inntil de finner ro i deg» Herre.

Føler du deg alene?  Hjemløs?  Selv om du bor med andre? 

Kom hjem til Jesus.  Bli hos ham.  Hjertet ditt skal finne ro og fred.

     

“Lord, in your goodness you have prepared a home for your people” – so we sing as the response to today’s Psalm 68.  The words touch me deeply.  Everyone has a longing for a home, a place that is “our” place, where we are accepted and loved . . . a place to which it is good to return.

The Psalmist’s words lead me to Jesus’ word in chapter 14 of John’s Gospel.  Jesus speaks about his Father’s house in heaven and says that he will make a place ready there for us (14,2), a home.

But it is also possible to be at home with Jesus now.  Jesus said: “The one who loves me will hold fast to my word, and my Father shall love him, and we will come and make our dwelling with him” (14,23).  Now.  In our hearts.

In the next chapter, Jesus says again and again, “stay with me.”

I am reminded of St. Augustine who wrote: “Our hearts are restless until they rest in you” Lord.

Do you feel alone?  Homeless? Even though you live with others? 

Come home to Jesus.  Be with him.  Your heart shall find rest and peace.