Blogg

 

Ingenting kan gå foran Jesus -- Nothing can have priority over Jesus

Posted on

paved road fence mountain

 

Jesu ord i dagens evangelium er hardt:  «Om noen kommer til meg og ikke hater sin far og sin mor, sin hustru og sine barn, sine brødre og søstre, ja til og med sitt eget liv, da kan han ikke være min disippel» (Lukas 14,26).  Mener han at vi må hate – ikke elske—foreldrene våre og familien vår? 

Nei.  Jesus lærte alltid sine disipler at de må elske – familie, venner og sine fiender.  Hans ord i dagens evangelium betyr at ingenting (se 14,33) kan gå foran Jesus.  Vi må sette Jesus og hans ord høyere enn alt.

Dessverre, kan det skje at familien vår og vennene våre ikke forstår de valgene vi tar, spesielt om Gud eller religion.  De vil prøve å overtale oss til å bestemme eller velge noe annet.  Det kan være vanskelig for oss å oppleve deres motstand og stå fast. 

Jesus erkjenner dette.  Han opplevde det selv. Kanskje det er derfor han sier «Den som ikke bærer sitt kors og følger etter meg kan ikke være min disippel» (14,27).  Sitt kors.  Det er enestående for hver og én av oss.

Opplever du motstand eller misforståelse på grunn av Jesus eller en bestemmelse som er i overenstemmelse med hans ord?  Stå fast med Jesus.  La ham være styrken din og du vil finne dyp fred.

   

Jesus’ words in today’s Gospel are hard: "Whoever comes to me and does not have father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, and even life itself, cannot be my disciple" (Luke 14,26).  Does he mean that we must hate – not love—our parents and family?

No.  Jesus always taught his disiples that they must love – family, friends, and even enemies.  His word in today’s Gospel means that neither anyone nor anything (see 14,33) can have priority over Jesus. 

Unfortunately, it can happen that our family and friends do not understand our decisions or choices, especially about God or religion.  They will try to persuade us to decide or choose something different.  It can be difficult for us to experience their opposition and stand fast.

Jesus knows this.  He experienced it.  Perhaps that is why he says:  "Whoever does not carry his cross and follow me cannot be my disciple" (14,27).  His cross.  It is unique for each one of us.

Do you experience opposition or misunderstanding because of Jesus or a decision which is in conformity to his word?  Stand fast with Jesus.  Let him be your strength.  You will find deep peace.