Blogg

 

Hva må vi gjøre for å leve i fred? -- What must we do to live in peace?

Posted on

RAINBOW

«Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet i alt» (1 Tim 2,8)

Det er en viktig oppgave for dagens kristne.  Verden trenger våre bønner.

På Tautra Mariakloster ber vi daglig for fred i verden.  Vi ber for alle som er rammet av terror og vold, for de sårete og de traumatiserte.  Vi ber for innvandrere og flyktninger.  Vi ber for alle som forledes til å tro at de har rett til å øve vold mot andre; vi ber for deres omvendelse.

Måtte hjertene til dem som har krigslyst bli forandret.   Måtte alle som arbeider for å gjøre slutt på all krig oppleve bønnens makt. 

Vi ber for fred, ikke bare i verden, men i hjertene på hver og én av oss.  Fred er en gave av Guds Hellige Ånd – og den blir virkeligjort i verden. Den blir mottatt i verden, når det er fred i hjertene på hver og én av oss.  Hvis det fred er i våre hjerter, vil det være fred mellom mennensker og mellom nasjoner.

Er det noe i hjertet ditt som er en hindring til fred?  Hva kan du gjøre for å rydde det bort?  Gjør det i dag.

     

«Pray for kings and all who are in high positions, so we may lead a quiet and peaceful life in all godliness and dignity» (1 Tim 2,8).

This is an important responsibility of Christians today.  The world needs our prayer.

At Tautra Mariakloster we pray daily for peace in the world.  We pray for all who suffer from terrorism and violence, for the wounded and those who are traumatized.  We pray for immigrants and refugees.  We pray for all who are led to believe that they have the right to act violently toward others; we pray for their conversion.

May the hearts of those who have the desire for war be changed.  May all who work for an end to war experience the power of prayer.

We pray for peace, not only in the world, but in the hearts of each one of us. Peace is a gift of God’s Holy Spirit – and it becomes a reality in the world, it is received in the world, when there is peace in the hearts of each one of us.  If peace is in our hearts, there will be peace between individuals and between nations. 

Is there anything in your heart that is an obstacle to peace?  What can you do to remove it?  Do so today.