Blogg

 

Ville dere bare høre Guds røst i dag -- If only you would hear the Lord's voice today

Posted on

seasky

Dagens responsorium  er salmen som Hellige Benedikt sier at vi må synge først hver dag i vigilien–  (kl 4:20).  Det er en lovprisningssalme, spesielt versene 1-7.  Men versene 8-11 minner oss om Israels  utroskap i ørkenen.  Legg merke til at det er Gud som snakker i disse versene.  Vi må ikke være som de ikketroende Israelittene.

Salmen forteller oss at vi kan høre Guds røst nå – i dag.  Vi kan vente oss det; vi må være rede.  Dette er et tema som vi hører gjennom alle skriftene, f. eks.  5 Mos 6,3-9; Lukas 6,47-49; Åpenbaring 2,7).   Det er en virkelighet i vårt liv om bare vi har ører som hører.  Det er oppgaven for alle kristne, ikke bare for munker og nonner.

Legg merke til bildene av Gud som vi finner i Salme 95, spesielt i versene 1-7.  Legg merke til bildene av oss.  Hva sier disse til deg om Gud?  Om deg selv?

Som sauene hører røsten av hyrden, eller som sauene hører morens klokke  (som vi opplever i fjellene her), må vi høre røsten av Herren – i dag.  Hvor hører du den?

     

Today’s responsorial Psalm is the Psalm which St. Benedict says that we must sing every day – the first thing in the morning at Vigils (4:20 a.m.).  It is a hymn of praise, especially vv 1-7.  But vv. 8-11 remind us of Israel’s infidelity in the desert.  Notice that it is God who speaks in these verses.  We must not be like the unfaithful Israelites.

The Psalm tells us that we can hear God’s voice now – today.  We can expect it; we must be ready.  This is a theme that we hear throughout Scripture, for example: Deuteronomy 6,3-9; Luke 6,47-49; Rev 2,7).  It is a reality in our lives if only we have ears that hear.  It is the task not only of monks and nuns but of all Christians.

Notice the images of God that we find in Psalm 95, especially in verses 1-7.  Notice the images for ourselves.  What do these say to you about God?  About yourself?

As sheep listen to the voice of the shepherd, or as sheep listen to the bell on their mother (as we experience in the mountains here), must we listen to the voice of the Lord – today.  Where do you hear it?