Blogg

 

Hele skapelsen synger til Herren -- All of creation sings to the Lord

Posted on

monasteryatsunset

Dagens salme er en frydefull lovprisningsang til Herren som kommer til jorden (Sal 98,5-9).  Legg merke til at hele skapelsen – trær, sjøen, fisk og fjell—deltar i sangen!  I disse siste ukene av kirkeåret (et nytt år begynner i Advent), fokuserer liturgien på Herrens komme ved tidens slutt.  På denne tid, vil Herren dømme alle mennesker med rettferd.  Vil det være en gledens tid for oss?  Eller må vi forandre noe i livet vårt nå?

Opprinnelig, salmen feiret Herrens nærvær i Templet i Jerusalem, kanskje i en liturgisk prosesjon med paktskiste.  Men nå – hvordan kommer Herren til oss i dag?  Dette er et viktig spørsmål som vi må være bevisst på.  Ellers kan vi gå glipp av det.  Det vil være et stort tap.

Jeg er takknemlig for muligheten som klosterlivet vårt gir oss hver dag til å bruke tid med Bibelen. For stillebønn, for tidebønner og Messen.  Alle er måter som Herrren kommer til oss på. Hver og én av oss må møte ham – ikke bare vi som bor i klosteret!  Men, for meg, er det en stor hjelp at muligheter til å møte ham er en del av hverdagen.  Hvordan møter du ham i livet ditt?  Tar du i mot ham?  Gjør det i dag.

   

Today’s psalm is a joyful hymn of praise to the Lord who comes to the earth (Psalm 98,5-9).  Notice that all creation – trees, the sea, fish and mountains—takes part in the song!  In these last weeks of the church year (a new year begins in Advent) the liturgy focuses on the Lord’s coming at the end of time. At that time, the Lord will judge all people with righteousness.  Will it be a joyful time for us?  Or must we change something in our life now?

Originally, the Psalm celebrated the Lord’s presence in the Temple in Jerusalem, perhaps in a liturgical procession with the Ark of the Covenant.  But now, how does the Lord come to us today?  It is an important question.  If we don’t know, we can miss it.  That will be a great loss.

I am thankful for the times which our monastic life gives us each day to spend time with the Bible, for quiet prayer, for common prayer throughout the day, and Mass.  All are ways that the Lord comes to us.  Each one of us must meet him – not only we who live in the monastery! But for me, it is a great help that opportunities to meet him are a part of each day.  How do you meet him in your life? Do you need to find ways?  Do it today!

Les mer om Salmene

Lysetstråleromslag

Bestill fra

www.stolavforlag.no