Blogg

 

Immanuel -- Gud er med oss; Emmanuel -- God is with us

Posted on

altar jul

Navn er viktig.  Vi kjenner hverandre ved navn. Det forteller hvem vi er.  Navnet som ble gitt til Maria’s sønn var Immanuel (Matt 1,23).  Navnet betyr «Gud er med oss.» 

Er det mulig at babyen i krybben er Gud?  Ja, det er sant.  Både Matteus og Lukas forteller oss at babyen er unnfanget av den Hellige Ånd (Matt 1,20; Lukas 1,35).  Babyen er den høyestes sønn (Luke 1,32).  Han er ordet som var hos Gud i begynnelsen og ordet er Gud (Joh 1,1).  «Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss» (Joh 1,14).  Babyen er Immanuel – Gud er med oss.

I det gamle testamente da Moses møtte Gud i den flammende tornebusken og spurte etter hans navn, svarte Gud: «Jeg er den jeg er» (2 Mos 3,14).  Navnet er et mysterium.  Senere på Sinai-fjellet, fortalte Gud Moses at Herren er «en barmhjertig og nådig Gud, sen til vrede og rik på miskunn og sannhet . . . og han tilgir synd . . . » (2 Mos 34,6-7).  Da Jesus ble født ble Gud menneske og ble én av oss.  Evangeliene viser oss hvem Jesus er: barmhjertig og nådig . . . sen til vrede, rik på miskunn og sannhet. 

Og slik er Jesus for oss ennå, selv om han har dratt opp til himmelen. På slutten av Matteusevangeliet, sier den oppstandne Jesus:  «Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende» (Matt 28,20).  Immanuel.

Når du ser på Jesus i krybben, kjenn at han er Immanuel, Gud er med oss.  Tenk på alt han erfarte mens han var menneske. Tenk på gavene som Gud gir oss: barmhjertighet, nåde, miskunnhet, sannhet, tilgivelse—og evig liv, Guds eget liv i dåp.  Ta imot hans gaver.  Kjenn ham som din Gud som er med deg.

 

 

 

creche-wood

   

Names are important.  We know each other by name.  Our name says who we are.  The name that was given to Mary’s son was “Immanuel”, which means “God with us.”

Is it possible that the baby in the crib is God?  Yes, it is true.  Both Matthew and Luke tells us that the baby was conceived by the Holy Spirit (Matt 1,20; Luke 1,36).  The baby is the Son of the Most High (Luke 1,32).  He is the Word who was with God in the beginning.  The Word was God (John 1,1).  “The Word became flesh and dwelt among us” (John 1,14).  The baby is Immanuel – God with us.

In the Old Testament when Moses encountered God in the burning bush and asked his name, God answered: “I am who I am” (Exod 3,14).  The name is a mystery.  Later on Mt. Sinai, God told Moses that the Lord is “a merciful and gracious God, slow to anger and rich in mercy and truth    . . . and forgives sin” (Exod 34,6-7). 

When Jesus was born God became one of us.  The Gospels tell us who Jesus is: merciful and gracious, slow to anger, rich in mercy and truth. 

And so Jesus is for us today, even though he has gone up to heaven.  At the end of Matthew’s Gospel, the Risen Jesus says: I am with you all days until the end of the world” (Matt 28,20).  Emmanuel.

When you see Jesus in the crib, know that he is Emmanuel, God with us.  Think about all he experienced while he lived on earth.  Think about the gifts which God gives us: compassion, grace, mercy, truth, forgiveness – and eternal life, God’s own life in baptism.  Receive his gifts.  Know him as your God who is with you.