Blogg

 

Vi er helliget i Kristus Jesus og kalt til å være hellig -- We have been made holy in Christ Jesus and are called to be holy

Posted on

cross over altar

Vi er helliget i Kristus Jesus og kalt til å være hellig

Hva føler du når du hører disse ordene?  Det er Paulus ord til Korinterne i dagens andre lesning (1 Kor 1,2).  Det er Guds ord til oss.  Ja, i dåpen  var vi helliget i Kristus Jesus.  Paulus ord taler om det som Gud har gjort for oss.

Hva betyr det å være hellig?  Husk, snakker vi om det som Gud har gjort for oss!  I dåpen, har Gud gitt oss hans liv, evig liv, nå.  Gud bor hos oss (Joh 14,23).  Det er en virkelighet så dyp at vi ikke kan begripe den.  Det er lett å overse den, å glemme den – og vi taper så mye.

Kanskje det er hvorfor Paulus forteller oss at vi er kalt til å være hellig.  Vi må bli det.  Vi må bli den Kristus som bor hos oss.  Vi må leve og tenke og snakke og oppføre oss som Kristus. Det er noe vi må bli.  Det krever innsats og hardt arbeid – og det er omvendelse.   Kristus som bor i oss og har gitt oss hans Hellige Ånd vil hjelpe oss.  Bare spør ham.

     

We have been made holy in Christ Jesus and are called to be holy

How do you feel when you hear these words?  They are Paul’s words to the Corinthians in today’s second reading (1 Cor 1,2).  They are God’s word to us.  Yes, in Baptism we were made holy in Christ Jesus.  Paul’s words tell what God has done for us.

What does it mean to be holy?  Remember, we are speaking about what God has done for us!  In Baptism, God has given us his life, eternal life, now.  God dwells in us (John 14,23).  It is a reality so profound that we cannot grasp it.  It is easy to overlook it, to forget it – and we lose so much.

Perhaps that is why Paul tells us that we are called to be holy.  We must become that.  We must become the Christ who dwells in us.  We must live and think and speak and behave as Christ.  It is something we must become, and it takes effort and hard work – and that is conversion.  Christ who dwells in us and has given us his Holy Spirit will help us.  Only ask him.