Blogg

 

Ikke en visdom som tilhører denne verden (1 Kor 2,6) -- Not a wisdom of this world (1 Cor 2,6)

Posted on

Da Paulus skrev disse ord til Korinterne, tenkte han på den korsfestede Kristus.  Det var han Paulus forkynte som Messias og Frelser.  For jødene var det en snublestein.  Loven sa at de som var korsfestet var forbannede (5 Mos 21,22-23).  For hedningene var det dårskap.  For Paulus, var det et mysterium – og slik er det kanskje for oss. 

Jesus liv og lære, og det som han befaler oss, tilhører ikke denne verden.  For verden, er det dårskap.  Bare se på det som Jesus lærer oss i Matteus kapittlene 5-7.  Erkjenner du denne læren som visdom?  Som veien til livet?

Av og til, forteller ungdommer meg hvor vanskelig det er å leve et kristent liv i verden i dag.  De møter så mange folk som ikke tror på Gud.  De opplever motstand når de følger kristen moral.  De forteller meg hvor viktig det er å finne støtte fra andre.

Hos hvem finner du støtte til ditt kristne liv?  Fortell dem og takk dem for det i dag.  Hvordan kan du være en støtte for andre?  Gjør det i dag.

   

When Paul wrote these words to the Corinthians, he was thinking about the crucified Christ.  This was who Paul proclaimed as Messiah and Savior.  For the Jews, this was a stumbling stone.  The Law said that any one who was crucified was cursed.  For the Gentiles, this was foolishness.  For Paul, it was a mystery – and perhaps it is for us as well.

Jesus life and teaching, and that which he commands us, is not of this world.  For the world, it is foolishness.   Only look at what Jesus teaches in Matthew chapters 5-7.  Do you recognize this teaching as wisdom?  As the way to life? 

Now and then, young people tell me how difficult it is to live a Christian life in the world today.  They meet so many people who do not believe in God.  They experience opposition when they keep Christian morals.  They tell me how important it is to find support from others.

With whom do you find support in your Christian life?   Tell them and thank them today.  How can you be a support to others?  Do it today!

 church cross, sunrise

 En bok til Fastetid?  -- Se siste nytt side.