Blogg

 

 RSS Feed

» Listings for July 2011

 1. Blue rosebud

  “Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud” – så skriver Paulus i sitt brev til romerne (8,28).  Hvis vi bare kunne ta disse ordene til hjerte og la dem ta dypt feste, kan de være et anker av tillit og trøst som gjør at vi gjennomlever alle de harde, de urettferdige, og de uforklarlige ting i livet.

  Historien av Josef, Jakobs sønn, er et bilde på én som er i stand til å leve etter sannheten i disse ordene (1 Mos 37.39-48).  Josefs brødre var så sjalu på ham at de planla å drepe ham, men solgte ham til slaveri i stedet.  Han ble tatt med til Egypt.  Men “Herren var med ham” og han viste seg å være en god og verdifull tjener for sin herre.  Da han nektet å la seg forføre av sin herres kone, ble han feilaktig anklaget og fengslet (1 Mos 39).  Men selv her, “Herren var med ham” og Josef vant respekt hos fangevokteren hans.  Det var mens han var i fengsel at hans evne til å tolke drømmer ble kjent.  På grunn av dette, ble han hentet til Faraos husstand.   Der ble han forvalter i Egypt, i rang nest etter Farao selv.  Det var som et resultat av dette at han ble i stand til å hjelpe sin egen familie i Israel da deres land ble rammet av hungersnød.

  Hans brødres uventede gjenforening med ham da de kom til Egypt for å skaffe mat avslører dypet av Josefs godhet og tillit til Gud.  Josef kjente hvordan Gud hadde arbeidet med ham og han var i stand til å tilgi sine brødre (1 Mos 45,4-8).

  Og så, selvfølgelig, det er Jesu eksempel: forrådt av en av sine egne disipler; én av hans nærmeste venner nektet å kjenne ham; hans venner forlot ham da han ble urettmessig arrestert, anklaget og dømt til en død som kriminell.  Jesus stolte på Guds evne til å bringe godt ut av ondt slik at han kunne overgi seg til Faderen da han hang på korset (Lukas 23,46).  Og gjennom disse fryktelige hendelsene, gikk Jesus inn i et nytt, strålende og forvandlet liv.  Slik kan det også være for oss.

  Så når du star overfor de harde, de urettferdige, og de uforklarlige tingene i livet, husk Paulus ord.  Gud kan—og vil—bringe godt gjennom alt.

  "For those who love God, all things work together for good” -- so writes Paul in his letter to the Romans (8,2 8).  If only we could take those words to heart and let them take deep root, they could be an anchor of trust and comfort as we live through all the hard, the unjust, the inexplicable things in life.

  There is a beautiful illustration of someone who was able to live by the truth of those words in the story of Joseph, son of Jacob (Genesis 37.39-48).  Joseph’s brothers were so jealous of him that they plotted to kill him, but sold him into slavery instead.  He was taken down into Egypt.  But “the Lord was with him” and he proved to be a good and valuable servant to his master.  When he refused the advances of his master’s wife, he was falsely accused and imprisoned (Gen 39).  But even here, “the Lord was with him” and Joseph prospered in the eyes of his jailer.  It was while he was in prison that his ability to interpret dreams became known, and because of this, he was taken into Pharaoh’s household where he became the chief steward in Egypt, second in rank only to Pharaoh himself.  It was as a result of this that he came to be in a position to help his own family back in Israel when their land was afflicted by famine. 

  His brothers’ unexpected reunion with him when they came to Egypt to procure food reveals the depths of Joseph’s goodness and trust in God.  Joseph recognized how God had been at work in his life, and he was able to forgive his brothers (see Gen 45,4-8).

  And then, of course, there is the example of Jesus: betrayed by one of his own disciples; one of his closest friends denied knowing him; his friends abandoned him when he was unjustly arrested and condemned to a criminal’s death.  Surely it was trust in God’s providential care to bring good out of all that enabled him to entrust himself to the Father as he hung on the cross (Luke 23,46).  And through these horrendous life situations, Jesus passed into a new, glorious, and transformed life.  It can be the same for us.

  So when you are faced with the hard, the unjust, the inexplicable things in life, remember Paul’s words.  God can--and will--bring good in and through all things.

   

   

   

   

   

 2. Den Hellige Ånd hjelper oss i vår svakhet

  The Holy Spirit helps us in our weakness

  Den som tror på meg, fra hans indre skal det . . . renne elver av levende vann

  Dette sa ha han om Den Hellige Ånd (Joh 7, 38-39)


  living water

   Rivers of living water will flow within the hearts of those who believe . . .

  Jesus said this about the Holy Spirit   (John 7,37-38)

  Nylig, leste jeg om den smertefulle situasjonen for kvinner og deres ufødte barn i en land hvor det er mye politisk og religiøs uro.  Mitt hjerte verket for dem og jeg ønsket å be for dem i en forbønn under messe.  Men jeg kunne ikke finne ordene . . . jeg visste ikke hvordan å be . . . .

  Kanskje du har følt på samme måte en eller annen gang i forbindelse med en person eller en situasjon i ditt eget liv.  Kanskje du opplever det nå.

  I Paulus brev til romerne kapittel 8, forteller han oss noe som kan være både en hjelp og en trøst: "For vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk uten ord" (Rom 8,26).

  Hvile kraftige ord – og enda mer hvilken kraftfull virkelighet!  Gud har sendt sin Hellige Ånd til oss i og gjennom Jesus sin Sønn (Joh 14,26).  Gud har satt sin Hellige Ånd i våre hjerter (Rom 8,14-16) for å lede oss til seg.  Den Hellige Ånd er Guds nærvær og kraft i oss og gjør langt mer enn vi noensinne kunne spørre om eller forestille oss, alt av kjærelighet til oss, alt ut av Guds ønske om at vi skal erfare fylden av liv og fred som han alene kan gi oss.

  Så, når du ikke vet hvordan du skal be, ikke finner ord, vær klar over Guds Ånd inne i deg, og overlat bekymringen for den personen eller situasjonen til Gud. Hans kjærlighet kan bringe liv og fred i alle ting.

     

  Recently, I read about the painful plight of women and their unborn children in a country where there is much political and religious unrest.  My heart ached for them, and I wanted to pray for them in a petition during Mass.  But I couldn’t find the words . . . I didn’t know how to pray . . .

  Perhaps you have felt the same way at one time or another about a person or situation in your own life.  Perhaps you are even experiencing that now.

  In chapter 8 of his letter to the Romans, Paul tells us something that can be both a help and a comfort:  “For we do not know how to pray as we ought, but God’s Spirit prays for us with sighs too deep for words"  (Rom 8,26).

  What powerful words – and what an even more powerful reality!  God has sent his Holy Spirit to us in and through Jesus his Son (John 14,26).  God has placed his Holy Spirit within our hearts (Rom 8,14-16) so as to lead us to himself.  There is the presence and power of God within us, doing far more than we could ever ask or imagine, all out of love for us, all out of God’s desire that we know the fullness of life and peace that he alone can give.

  So, when you find yourself not knowing how to pray, not knowing what words to use, not even knowing what to pray . . . be aware of God’s Spirit within you and entrust that concern, that person to God.  God, in his love, can bring the fullness of life and peace in and through all things.