Blogg

 

 RSS Feed

» Listings for October 2011

 1. bible 2

  “Ikke . . . menneskeord, men . . . Guds ord . . .virksomt i dere som tror” (1 Tess 2,13).

  I dagens annen lesning, roser Paulus tessalonikerne fordi de har mottatt Guds ord som han forkynte, ikke som menneske ord, men som Guds ord – ord som er virksomme i dem som tror. 

  er Guds ord menneskelige ord, skrevet av mennesker som brukte sine talenter og aller viktigst inspirasjon av Guds Hellige Ånd, for å forkynne Guds gjerninger og lære til et bestemt samfunn på gitt tid og sted.  Men fordi det er ord inspirert av Guds Hellige Ånd er det et tidløst ord, et ord for mennesker til alle tider og steder. Som Paulus skrev til Timoteus: "Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning, og oppdragelse i rettferd, så det mennesket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning" (2 Tim 3,16-17).

  Ja, Guds ord er et kraftig ord og de som tror på ham er åpne for å motta det.  Paulus’ ord kaller oss til å spørre oss selv: Hva er Guds ord for meg?  Er det et ord som jeg hører i mitt hjerte?  Er det et ord som har en mening for meg personlig?  Hvordan hører jeg det som noe for meg personlig? 

  Jeg har skrevet om flere tekster som er betydningsfulle for meg. Les mer på siden Lectio-Bibellesning-Scripture i artikkelen: ”Reading Scripture as God’s Word--to me”.  La Guds ord virke i ditt liv og se hva som skjer!

  ”Not a human word . . . but the word of God . . . at work in you who believe” (1 Thess 2,13)

  In today’s second reading, St. Paul praises the Thessalonians because they have received the word of God which he proclaimed to them not as a human word, but as the word of God, a word at work in those who believe. 

  Yes, God’s word was written by human beings who used their talents and most importantly the inspiration of God’s Holy Spirit to proclaim God’s deeds and teaching to specific communities in a given time and place.  But because it is a word inspired by God’s Holy Spirit, it is a timeless word . . .a word for people of every time and place.  As Paul wrote to Timothy: "All Scripture is inspired by God and is useful for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, so that the one who belongs to God may be proficient and equipped for every good work" (2 Tim 3,16-17).

  Yes, God’s word has power – and those who believe in him are open to receive it.  Paul’s words call us to ask ourselves: What is God’s word for me?  Is it a word that I hear in my heart?  Is it a word that I see as having a message for me, personally?  How do I hear it as something for me personally? 

  I have written about several texts which are very meaningful to me.  Read more about them on the Lectio-Bibellesning-Scripture page in the article: “Reading Scripture as God’s Word – to me.”  Let God’s word work in your life – and see what happens!


   

 2. flower in crack

  ”Herren er min styrke.”   Det er et vitnesbyrd, en overbevisning som vi hører om igjen og igjen i Bibelen.  Dagens responsorial Salme 18 (i den katolske messen etter første lesning) er bare ett eksempel.

  Disse trøstende ordene minner oss om at vi ikke er alene når vi står overfor problemer som er mer enn vi kan håndtere.  Vi er ikke overlatt til vår egen styrke.  Det er enn større og kraftigere ved vår side, som kanskje bærer oss når vi ikke kan gjøre det selv.  Hans kraft arbeider i oss og kan gjøre uendelig meget mer enn vi kan gjøre på egen hånd – eller forestille oss (se Ef 3,20).

  Å be dette enkle verset fra Salme 18 kan være stor hjelp når vi står overfor vanskelige situasjoner i livet vårt.  La versets ord utdype din tro og lede deg til større tillit og fred.  Da vil salmistens ord bli ditt eget: ”Herre, min styrke, deg har jeg kjær” (Sal 18,1).


  For flere Bibeltekster om Herren som styrke, se Lectio-Bibellesning side, 23.oktober.  For mer om Salmene, se Vår Bønn side.

  “The Lord is my strength.”  It is a testimony, a conviction that we hear again and again in Scripture.   Today's responsorial Psalm 18 (after the first reading in the Mass) is but one example.

  These comforting words remind us that we are not alone when we are faced with problems that seem more than we can handle.  We are not left to our own resources.  There is someone greater and more powerful by our side, perhaps even carrying us when we cannot make it on our own.  His power working in us can do infinitely more than we can do on our own – or even imagine (see Ephesians 3,20). 

  Praying this simple verse from Psalm 18, perhaps again and again, can be a great help when we face difficult situations in our life.  Let its words deepen your faith and lead you to greater confidence and peace.  Then will the Psalmist’s words become your own: “I love you, Lord my strength.” 

   

  For more Scripture texts about the Lord as our strength,  see the Lectio-Bibellesning-Scripture page.  For more on the Psalms, see the Vår Bønn—Our Prayer page.