Blogg

 

 RSS Feed

» Listings for June 2012

 1.  

  «Om jeg så bare får røre ham, . . . blir jeg frisk» (Markus 5,28).

  Disse ordene fra kvinnen i dagens evangelium avslører en dyp tro.  «Hun hadde fått høre om Jesus» og  hun visste at Jesus kunne hjelpe henne.  Så, hun gikk og fant ham og rørte ved klærne hans.

  Dette er et bilde som vi ser ofte i Markus evangelium.  Folk hører om Jesus; de ser hans makt.  De vet at Jesus kan hjelpe dem . . . så de gikk og fant ham  og rørte ved ham.  «For han helbredet mange, so alle som hadde plager, trengte seg fram for å røre ved ham» (Mark 3,10).  

  Alle som hadde plager . . . er det ikke alle av oss?  Har du hørt  noe om Jesus som trekker deg til ham?

  Hvis ikke, hvorfor?  Tror du ikke hva du hører?  Har du ingen plager?  Vil du ikke bli helbredet?  Gjennom Bibelen, hører vi Guds ord:  «Jeg, Herren, er den som helbreder deg»  (2 Mos 15,26).

   Hvordan rører vi ved Jesus?  Jeg tror at vi rører ved Jesus når vi tenker på ham, eller sier navnet hans, eller ber om hans hjelp og helbredelse.  Vi  rører ved ham når vi leser hans ord i Bibelen. 

  hand with bible

  Vi rører ved ham når vi tar i mot ham i nattverden.  Under den katolske messen, er det en bønn for helbredelse før vi får nattverden  «Herre, jeg er ikke verdig . . . men si bare et ord, så blir min sjel helbredet.»

  Rør ved Jesus i dag – og hver dag.  Han ønsker så mye å helbrede oss og gi oss dyp fred.  “If I but touch him . . . I will   be made well” (Mark 5:28).

  These words of the woman in today’s gospel reveal  a deep faith.  “She had heard about Jesus” and she knew that Jesus could help her.  So, she went and found him, and touched  his garments.  

  This is an image that we see often in Mark’s Gospel.  People hear about Jesus; they see his power.  They know that Jesus can help them . . . so they go and find him and touch him. "For he had cured many, so that all who had diseases pressed upon him to touch ham" (Mark 3:10).

  All who had afflictions . . . is that not all of us?  Have you heard anything about Jesus which draws  you to him? 

  If not, why?  Do you not believe what you hear?  Have you no afflictions?  Will you not be healed?  Throughout the Bible, we hear God’s word:  “. . . I am the Lord who heals you” (Exod 15,26).

  How do we touch Jesus?  I believe that we touch Jesus when we think about him, or say his name, or ask for his help and healing.  We touch him when we read his word in the Bible.  We touch him when we receive him in Holy Communion. 

  christina rm chalice

  In the Catholic Mass, there is a prayer for healing before we receive communion:  “Lord, I am not worthy . . . but only say the word and my soul shall be healed.”

  Touch Jesus today – and every day.  He so wants so much to heal us and give us deep  peace.


   

   

 2. I flere uker nå har jeg sett på fuglene i trærne bak klosteret vårt.  Vi kan se to av disse trærne gjennom vinduet bak alteret i kirken.  Det er flere reder i hullene i trestammene.  Når jeg ser fuglene fly inn og ut av redene, blir jeg minnet om Salme 84, som sier «spurven har funnet et hjem og svalen har fått seg et rede hvor den kan legge sine unger, ved dine altere, Herre Sebaot, min konge og min Gud» (v. 4).  Opprinnelig ble Salme 84 sunget av pilegrimer på vei til Guds tempel i Jerusalem.  Jeg elsker denne salmen, og for meg er klosteret vårt, spesielt kirken vår, stedet hvor Gud bor.  Dette er mitt hjem nå.   Her synger hjertet mitt: «Hvor elskelige dine boliger er, Herre» (Sal 84,2).  Salige er vi som bor i ditt hus.  Jeg innbyr deg til «Kom og Se».  Les mer!

  For several weeks now, I have watched the birds in the trees behind our monastery.  We can see two of these trees through the window behind the altar in Church.    There are several nests in the holes in the tree trunks.  When I see the birds fly in and out of the nests, I am reminded of Psalm 84 which says “. . . the sparrow finds a home and the swallow a nest . . . where she may lay her young, at your altars Lord of Hosts, my King and my God”  (v. 3(4)).  Originally, Psalm 84 was sung by the pilgrims as they made their way to the Temple in Jerusalem.  I love this Psalm and for me, our monastery, especially our Church, is where God dwells—and this is my home now.  Here, my heart sings, “How lovely is your dwelling place, Lord. . . .”    Happy are we who dwell in your house.  I invite you to “come and see.”  Read more!

   

  interior church