Blogg

 

 RSS Feed

» Listings for July 2012

 1. flower in crack

   

  «Hva nytter det med så lite når behovet er så stort?» Slik spurte disiplene i dagens evangelium – en lesning som vi i Norge ikke vil høre på grunn av Hellige Olavs fest i dag, som har spesielle messelesninger.   Ikke destro mindre er det godt at vi leser den (Johannes 6,1-15).  Kanskje vi føler det samme når behovene våre er så store og ressursene våre er så små.

  Jesus lærer oss en viktig lekse.  Vi kan gjøre store ting med bare litt – hvis vi stoler på og ber med takknemlighet for det som Gud har gitt oss – til tross for hvor lite det er eller ser ut som.   Ofte undervurderer vi våre egne evner, våre egne ressurser.  Vi tror at vi ikke kan gjøre noe, at vi ikke har de nødvendige ressursene, slik at vi ikke prøver.

  Har du hatt denne opplevelse?  Når?  Hvorfor?  Er det noe i livet ditt nå som ser håpløst ut på grunn av mangel på egne ressurser?  Se igjen.  Kanskje du ikke ser hva du har.  Kanskje du undervurderer dine evner.  Ta hva du har, vær takknemlig, be Gud om hjelp,  tro, vær  stolt – og se hva som skjer!

  +++

  Har du en kommentar til vår nettside?  Et spørsmål om klosterlivet?  Bruk «kontakt oss”siden.  Vi vil gjerne høre fra deg!

  What good is so little when the need is so great?  So the disciples asked in today’s Gospel – a reading which we in Norway won’t hear because of St. Olavs Feast today which has special Mass readings.  Nevertheless, it is good that we read it (John 6,1-15).  Perhaps we feel the same when our needs are so great and our resources are so meager. 

  Jesus teaches us an important lesson.   We can do great things with only a little – if we trust and pray with thanksgiving for what God has given us, despite how little it is or seems to us.  Often, we underestimate our own abilities, our own resources.  We think that we cannot do something, that we don’t have the necessary resources, so we don’t try.

  Have you had this experience?  When?  Why?  Is there something in your life now which seems hopeless because of lack of abilities or resources?  Look again.  Perhaps you don’t recognize what you have.  Perhaps you underestimate your abilities.  Take what you have, be thankful, ask God for help, believe, be confident – and see what happens!

  +++

  Do you have a comment on our website? A question about our life here at Tautra Mariakloster? Use the "Contact us" page.  We would like to hear from you!

   

   

 2. fjord

  «Kom med meg til et øde sted hvor vi kan være alene . . . » (Mark 6,31).  Slik inviterte Jesus sine disipler i dagens evangelium og slik inviterer han oss hver dag.  «Kom med meg . . . så vi kan være alene, og hvil dere litt!».  Disse er velkomne ord siden dagene våre er så travle.  Bruker vi tid til å være alene med Jesus?  Tid i stillhet og ro?  Tid da vi gir ham all vår oppmerksomhet?

  Det er mye som han ønsker å si til oss – og mye som han ønsker å høre fra oss.  Tenk på hvor mye du ønsker å snakke med en venn og fortelle dem hva som skjer i livet ditt og å høre om deres.   Det er det samme med Jesus.  Han ønsker å høre om hva som skjer i livet vårt og om hva som er viktig for oss og om hva vi trenger eller ønsker, og om hva som bekymrer oss.  Vi trenger ikke spesielle ord, bare  snakke med ham som med en venn.  Han har fortalt oss at vi er hans venner!

  Vær alene med Jesus i dag.  Snakk med ham som med en spesiell venn.  Hør hva han ønsker å si til deg – spesielt hvor mye han elsker deg!


  «Come with me to a deserted place where we can be alone . . .» (Mark 6,31).  So Jesus invited his disciples in today’s gospel and so he invites us each day.  “Come with me . . . so that we can be alone, and rest a little.”  These are welcome words given how busy our days are.  Do we spend any time alone with Jesus?  Time in quiet and silence?  Time when we give him all our attention?

  There is much that he would like to say to us – and much that he would like to hear from us.  Think of how anxious you are to share with a friend, to tell them what is happening in your life, and to hear about theirs.  It is the same with Jesus.  He wants to hear about what is happening in our life and about what is important to us, and about what we need or desire, and about what worries or concerns us.  We don’t need special words only to talk with him as with a friend.  He has told us that we are his friends.

  Be alone with Jesus today.  Talk with him as with a special friend.  And hear what he wants to say to you – especially how much he loves you.

   

  RAINBOW