Blogg

 

 RSS Feed

» Listings for August 2012

 1.  

  Jeg har alltid likt bildet av Peter som vi har i dagens evangelium.  Anledningen er når mange av Jesu disipler bestemte at de ikke kunne følge ham lenger.  Hans lære ble for vanskelig for dem.  De kunne ikke forstå den; de kunne ikke akseptere den. De kunne ikke tro på den.   De gikk bort.  Jesus ba de andre: «Vil dere også gå bort?».  Peter svarte:  «Hvem skal vi gå til?» (Joh 6,67-68) 

  Ofte, lurer jeg på hvilken tone Peter brukte da han sa dette.  Ja, Peter fortalte Jesus: « . . . vi tror og vet at du er Guds Hellige» (v. 69), men Peter var ikke alltid så sikker eller så trofast.  Han fornektet Jesus og forlot ham på den tiden da Jesus ble tatt til fange og ble korsfestet.

  Kanskje er vi litt som Peter.  Vi er ikke alltid så sikre på Jesus eller hans lære.  Vi tviler og stiller spørsmål; kanskje vi frykter for hva andre sier om oss, hvis de vet at vi tror på Jesus.

  Tro er en gave.  Vi må be Gud om å styrke vår tro.  Hvor ellers skal vi gå?  Hvem andre har det evige livs ord?

   

   

   

   

  paved road fence mountain

   

   

   

   

   

   

  pilgrimswaycross

  I have always liked the picture of Peter that we have in today’s gospel.  The occasion is when many of Jesus’ disciples decided that they could not follow him any longer.  His teaching was too difficult for them.  They could not understand it; they could accept it.  They could not believe it.  They went away.  Jesus asked the others:  “Will you also go away?”  Peter replied, “To whom shall we go?" (John 6,67-68)

  Often, I wonder what tone of voice Peter used when saying this.  Yes, Peter told Jesus “ . . . we believe and know that you are God’s Holy One” (v. 69), but Peter wasn’t always so certain or so faithful!  He denied Jesus and abandoned him at the time of his arrest and crucifixion.

  Perhaps we are a little like Peter.  We are not always so certain about Jesus or his teaching.  We have doubts and questions; perhaps we fear what others will say about us if they know that we believe in Jesus. 

  Faith is a gift.  We must ask God to strengthen our faith.  Where else shall we go?  Who else has words of eternal life?

   

   

   

 2. «Pass derfor nøye på hvordan dere lever, ikke som ukloke mennesker, men som kloke . . .» (Ef 5,15).  I dag hører vi flere visdomsord fra Paulus i vår andre messelesning.   Hva betyr det, å leve som kloke mennesker?  Paulus forteller oss litt i dagens lesning (Ef 5,15-20).

  Dagens første lesning er også om visdom (Ordsp 9,1-6).  Her er visdom personifisert som en kvinne som har laget et måltid og inviterer oss til å del i det.  Hennes mat og drikke er hennes lære.  Evangeliene avbilder Jesus som en visdomslærer.  Hans ord er livsord; hans ord viser veien til Gud.   I dagens evangelium, inviterer Jesus oss til sitt nattverdsbord.  Her er mat og drikke for evig liv. 

  Hør hans ord i dag!  Kom og spis og drikk mat til evig liv! 

  «Be careful then how you live, not as unwise people but as wise . . . » (Eph 5,15).  Today we hear more words of wisdom from Paul in today’s second reading for Mass.  What does it mean, to live as those who are wise?  Paul tells us a little in today’s reading (Eph 5,15-20).

  Today’s first reading is also about wisdom (Prov 9,1-6).  Here wisdom is personified as a woman who has prepared a meal and now invites us to partake of it.  Her food and drink are her teaching.  The Gospels portray Jesus as a teacher of wisdom.   His words are words of life; his words show us the way to God.  In today’s Gospel, Jesus invites us to the table of the Eucharist.  Here is food and drink for eternal life.

  Hear God’s word today!  Come and eat and drink the food of eternal life!

   

  bible 2chalice, paten