Blogg

 

 RSS Feed

» Listings for September 2012

 1. flower in crack

   

  «Herren holder meg i livet».  Hvilke vakre ord!  Disse ordene er fra Salme 54, responsoriet for dagens messe.  For en vakker tanke å ha med seg i løpet av dagen.  «Herren holder meg i livet» og det er sant.  Det er som Paulus sier i Apostlenes gjerninger: «det er i Gud at vi lever, beveger oss og er til» (17,28).  Erkjenner du det?  Tror du det?

  Det er så lett å tenke at «jeg er alene» eller at «Det er ingen som hjelper meg».  Men det er ikke sant.  Herren holder oss i livet.  I profeten Jesaja, sier Gud: «Se, jeg har tegnet deg i mine hender» (Jes 49,16).  Gud vil aldri glemme oss; Gud vil aldri forlate oss.  Vi er dyrebare i hans øyne og han elsker oss (Jes 43,4).  Husk dette i dag og hver dag.  Be ordene fra Salme 54.  La disse ordene fylle hjertet ditt – spesielt når du er engstelig, beskymret eller føler deg alene.  Vit og tro at Herren er med deg.


  Les mer om Salmene.

  Les om Salmene for Advent og Jul i boken vår søster Anne Elizabeth Sweet skrev: Når Lyset Stråler Frem (Oslo, St. Olav Forlag, 2011).

  «The Lord upholds my life.»  What beautiful words!  These words from Psalm 54, the responsorial Psalm of today’s Mass.  What a beautiful thought to have with you throughout the day.  “The Lord upholds my life” and it is true.  It is as Paul says in the Acts of the Apostles: “In him we live and move and have our being” (17,28).  Are you aware of this?  Do you believe it?

  It is so easy to think that “I am alone” or that “there is no one to help me.”  But that is not true.  The Lord upholds our life.  In the prophet Isaiah, God says: “See, I have inscribed you on the palms of my hands” (Isa 49,16).  God will never forget us; God will never abandon us.  We are precious in God’s eyes and he loves us (Isa 43,4).  Remember this today and every day.  Pray these words from Psalm 54.  Let these words take deep root in your heart, especially when you are anxious, worried or feel alone.  Know and believe that the Lord is with you.


  Read more about the Psalms.

   

   

 2. I dagens evangelium, Jesus helbredet en mann som var døv og hadde vanskelighter med å snakke (Mark 7,31-37).  Jesus berørte ham og sa, «Effata», et arameisk ord som betyr «åpnes».  Og mannen kunne høre og snakke.

  Da jeg leste disse ordene, mintes jeg av profeten Jesaja som sa, «. . . . morgen etter morgen vekker (Herren) mitt øre så jeg kan høre på disiplers vis» (Jes 50,4).  «Lukk deg opp» sa Herren til ham – og til oss.  Hør, som en disippel.  Hør mitt ord – og gjør det.

  De første ordene av Hellige Benedikts regel for munker—regelen av vårt liv i klosteret—kaller oss til «bøy ditt hjertes øre» når vi lytter til Guds stemme – i skriftene eller i undervisningen av abbeden eller priorinnen, eller i livets opplevelser.  Dette er viktig; dette er veien til livet.

  En måte vi lytter til Gods stemme er i Bibelen.  I klosteret har vi tid hver dag til å lese den og lytte med hjertets øre.  Men det er ikke nødvendig å være i et kloster til å gjøre dette!  Bare å ta tid til å gjøre det.

  Lytt til Guds ord i dag.  Guds ord er ord av evig liv.

  In today’s Gospel, Jesus healed a man who was deaf and had difficulties speaking.  Jesus touched him and said, “ephphatha,” an Aramaic word which means “be opened”.  And the man could hear and speak.

  When I read these words, I was reminded of the prophet Isaiah who said, “. . . . morning after morning the Lord wakens my ear so that I can hear . . . to listen as those who are taught” (Isa 50,4).  “Be opened,” the Lord said to him and to us.  Hear, as a disciple.   Hear my word and do it.

  The first words of St. Benedict’s rule for monks—the rule of our life in the monastery—calls us to “bend the ear of our heart” when we listen to God’s voice: in the Scriptures, in the teaching of the abbot or prioress, or in the experiences of our life.  This is important; this is the way to life.

  One way that we listen to God’s voice is in the Bible.  In the monastery, we have time each day to read it and to listen with the ear of our heart.   But it isn’t necessary to be in the monastery to do this!  Only to take time to do it.

  Listen to God’s word today.  God’s words are words of eternal life. 

  bible 2

  For mer lesninger, se Lectio siden: 9.sept.

  See the Lectio page for recommended readings for September 9.