Blogg

 

 RSS Feed

» Listings for January 2013

 1. bowlonaltar

   

  I dagens evangelium ser vi Jesus på en bryllupsfest (Joh 2,1-11).  Det er en scene rikelig med betydning, siden en bryllupsfest er et symbol på det himmelske måltidet (se Åp 19,9; Luk 14,15).  Det gamle testamentet beskriver pakten mellom Gud og Israel som et ekteskap.  Gud er brudgom (Jes 54,5; 62,5).  Johannesevangeliet snakker også om Jesus som brudgom (Joh 3,28-30; se også Åp 21,1-2).

  På bryllupsfesten i dagens evangelium, forandret Jesus vann til vin da vinen tok slutt.  Vin er også rik på symboler (se, f.eks. Jes 25,6).  Bryllupsfesten var på begynnelsen av Jesu gjerninger.  Johannes sier at dette var «det første tegnet (mirakel) Jesus gjorde . . . .  Han åpenbarte sin herlighet» (v. 11).

  I den kristne tradisjon og liturgi ligner denne historien på Herrens åpenbaring (Matt 2,1-12) og Herrens dåp (Matt 3,13-17).  I vår klostertidebønn, synger vi dette omkvedet på Festen for Herrens Åpenbaring:  «I dag førte stjernen de vise menn til stallen.  I dag er vann blitt vin til bryllupsfesten.  I dag ville Kristus la seg døpe i Jordan til vår frelse.  Halleluja.»  Etterpå, synger vi Marias lovsang (Luk 1,46-55).

  Da Jesu herlighet var åpenbart, skimtet hans disipler hvem han var som Guds sønn.  De skimtet Guds kraft som virker i og gjennom ham.  Legg merk til at displinene i dagens evangelium som var med Jesus på bryllupsfesten, trodde på ham.

  Har du skimtet Jesu herlighet og kraft?  Har du erfart den i ditt liv?  Hjalp det deg til å tro på ham? La Marias lovsang være din egen.

  In today’s Gospel (John 2:1-11), we see Jesus at a wedding feast.  It is a scene rich in symbolism, since a wedding feast was a symbol of the heavenly banquet (Rev 19:9; Luk 14:15).  The Old Testament describes the covenant between God and Israel as a marriage.  God is the Bridegroom and Israel is the bride (Isa 54:5; 62:5).  John’s Gospel also speaks of Jesus as Bridegroom (John 3.28-30; see also Rev 21,2).

  At the wedding feast in today's Gospel, Jesus changed water into wine when the wine ran out.  Wine is also rich in symbolism (see, for example, Isaiah 25:6).  The wedding feast was at the beginning of Jesus' ministry.  John says "Jesus did this, the first of his signs . . . and revealed his glory" (v. 11).

  In Christian tradition and liturgy, this story is comparable to Jesus' Epiphany (Matt 2:1-12) and to his baptism (Matt 3,13-17).  In our monastic prayer of vespers, we sing this antiphon for the Feast of the Epiphany:  "Today, the star led the wisemen to the stable.  Today water becomes wine at the wedding feast.  Today, Christ is baptized in the Jordan for our salvation.  Alleluia."  Following the antiphon, we sing Mary's hymn of praise (Luke 1:46-55).

  When Jesus' glory was revealed, his disciples glimpsed who he was as God's Son.  They glimpsed God's power at work in and through him.  Notice that the disciples who were with Jesus at the wedding feast in today's Gospel, believed in him.

  Have you glimpsed Jesus' glory and power?  Have you experienced it in your life?  Did it help you to believe in him?  Let Mary's hymn of praise be your own.