Blogg

 

 RSS Feed

» Listings for November 2013

 1. monasterycross2

  «Vokt meg som din øyensten, skjul meg i dine vingers skygge»  (Sal 17,8).  Bønner om Guds beskyttelse er et tema som vi hører igjen og igjen gjennom alle salmene.  I dag, har vi dette vakkre verset i responsorialsalmen.  Tenker du på deg selv som en øyensten for Gud?  Hver og én av oss er det (se også 5 Mos 32,10).  Det er Gud som bestemmer det, ikke oss – og vi har hans ord på det.  Vi trenger bare å tro på det.

  Bildet av å være under Guds vinger, minner meg om hvordan en fugl beskytter sine barn på. Under fuglens vinger er barna helt skjult.  De er trygge.  Slik er vi under Guds beskyttelse.

  Jeg ber ofte Salmeversene som forteller om Guds beskyttelse.  Ett av favorittene mine er Sal 16,1: «Bevar meg, Gud, for jeg søker tilflukt hos deg».   Jeg ber dette når jeg erfarer  fristelser eller noen som er overveldende eller truer å lede meg bort fra Gud og freden hans.  Disse versene hjelper meg å holde ut og være trofast til Gud.  Disse versene gir meg mot og fred.

  På Bibellesningsiden, kan du finne andre Salmevers som er bønner for Guds beskyttelse.  La dem være bønnene dine.

   

       

  «Guard me as the apple of the eye; hide me in the shadow of your wings” (Psalm 17,8).  Prayers for God’s protection are a theme we hear again and again throughout the Psalms.  Today we have this beautiful verse in the responsorial Psalm.  Do you think of yourself as the apple of God’s eye?  Each one of us is (see also Deut 32,10).  It is God who decides this – not us, and we have his word.  We need only to believe it.

  The image of being under God’s wings reminds me of the manner in which a bird protects its little ones under its wings.  The babies are entirely hidden.  They are safe.  So are we under God’s protection.

  I often pray the Psalm verses which tell of God’s protection.  One of my favorites is Psalm 16,1:  “Keep me safe, O God, you are my hope.”  I pray this when I experience temptations or something which is overwhelming or threatens to lead me away from God and his peace.  These verses help me to endure and be faithful to God.  These verses give me courage and peace.

  You can find more Psalm verses that are prayers for God’s protection on the Lectio page of this website.  Let them be your prayers.

  Les mer om Salmene:

  Lysetstråleromslag

  Bestill fra St. Olav Forlag

  www.stolavforlag.no