Blogg

 

 RSS Feed

» Listings for 2014

 1. Han skal gi sine engler befaling om å bevare deg på alle dine veier.  De skal takke Herren for hans miskunn, og for hans undergjerninger mot menneskenes barn.  De skal takke og si blant folkene:  Store ting har Herren gjort for dem.  Herren, hva er du et menneske at du kjennes ved det?  Eller hvorfor åpner du ditt hjerte for det?  Du åpner ditt hjerte for mennesket, du drar omsorg for det og du sørger for det. Til sist, sender du din enbårne Sønn til det, du gir det din Ånd og lover også at det skal få skue ditt ansikt.  Og for at ikke noe i himmelen skal være utenfor den omsorgstjenesten du har for oss, så sender du disse salige ånder ut i tjeneste for oss.  Du gir dem i oppdrag å våke over oss, du befaler dem å lede oss.

  Han skal gi sine engler befaling om å bevare deg på alle dine veier.  Hvilken ærefrykt burde ikke dette ordet inngi deg, hvilken hengivenhet må det ikke fremkalle og hvilken tillit burde det ikke gi deg! Ærefrykt på grunn av deres nærvær, hengivenhet på grunn av deres velvilje, tillit på grunn av deres beskyttelse. 

  De er altså til stede, og de er til stede hos deg; ikke bare med deg, men for deg.  De er der for å beskytte, de er der for å være til nytte.  

  La oss bare følge dem, la oss holde fast ved dem, så blir vi værende under Guds beskyttelse.

  --Bernard av Clairvaux, Sermo 12, ”Qui habitat”.  Fra Lesninger til Lesningsgudstjenesten, bind IV (Oslo: St. Olav Forlag, 2012) pp. 311-313.  Brukt med tillatelse.

     

  ”He has given his angels charge of you to guard you in all your ways.”  Let them thank the Lord for his mercy, for his wonderful works for the sons of men. Let them give thanks and say among the nations, “The Lord has done great things for them.” O Lord, what is man that you should regard him and set your heart upon him?  You have set your heart upon him, you attend to his needs and take care of him.  And so you sent your only Son, you sent out your spirit and you even show forth your own countenance.  And so that nothing in heaven should rest from efforts on our behalf, you send these holy spirits to serve us, you assign them as our guardians, and you order them to be our tutors.

  He has given his angels charge of you to guard you in all your ways.”  How this word ought in you to produce respect to promote devotion and provide confidence!  Respect because of the presence of the angels, devotion because of their friendliness, and confidence because of their guardianship.  

  They are present then, and present to you; not only with you, but even for you.  They are present to protect you and to benefit you.

  Let us simply follow them, stay close to them, and we shall dwell in the protection of the God of heaven.

  --Bernard of Clairvaux, Sermons on Conversion, trans. by Marie-Bernard Saïd.  Copyright 1981 by Cistercian Publications.  Published by Liturgical Press. Collegeville, MN.  Used with permission.

   

 2. annunciation statue-chaprom

  Det er stor interesse for engler i dag!  Mange mennesker er tiltrukket av ideen om et himmselk vesen som vokter og beskytter dem, og faktisk er dette den rollen englene har i Bibelen (se 2 Mosebok 23,20; Matteus 18,10).  I dag feirer kirken tre av englene som er navngitt i Bibelen.  Disse har en viktig rolle som Guds budbærere til sitt folk på jorden.  Mikael er kanskje mest kjent som en engleaktig kriger som beseirer Lucifer eller Satan (se Åp 12).  Gabriel er kansjke best kjent som bringer av budskapet til Maria om at hun hadde blitt utvalgt av Gud til å bli mor til Jesus Frelseren (se Lukas 1,26-38).  Bildet over er av en treskulptur som fremstiller Gabriels budskap fra Gud til Maria som ble gitt til klosteret vårt.  Rafael er den engleaktige ledsageren til Tobias på hans reise til sine forfedres hjemland, som er gjengitt i Tobits bok.  Rafael voktet og beskyttet Tobias, i tillegg var han budbringer av helbredelsen til Tobias blinde far.  I dag, la oss oppmerksomme på at Guds engler likeledes vokter og ledsager oss.  La oss synge lovsanger med dem til Gud på sin trone.
      There is a lot of interest in angels today!  Many people are attracted by the idea of a heavenly being who guards and protects them, and indeed, this is the role angels have in the Scriptures (Exod 23,20; Matt 18,10).  Today the Church celebrates three of the angels who are named in the Bible and who have an important role as messengers of God to his people on earth.  Michael is perhaps best known as the angelic warrior who defeats Lucifer or Satan (see Revelation 12).  Gabriel is named several times in the Bible, and is perhaps best known as the messenger to Mary that she had been chosen by God to be the mother of Jesus the Savior (Luke 1,26-38).  The picture above is of a wood sculpture depicting this moment that was given to our monastery.  Raphael is the angelic companion of Tobiah on a journey to his ancestral home as recounted in the book of Tobit.  Not only does Raphael guard and protect Tobiah, he becomes the messenger of healing to Tobiah's blind father.  Today, let us be mindful that God's angelic messengers guard and accompany us as well.  Let us join with them in singing the praises of God before his throne.