Blogg

 

 RSS Feed

» Listings for April 2014

 1. Kom bli med Marte når hun kommer til Tautra Mariakloster på retrett!

  Få et glimt av vårt klosterliv: vårt kall, vårt felleskap, vår bønn, vårt arbeid. 

  Marte besøker Munkeby Mariakloster i Levanger også. 

  «Klostrene ved verdens ende» er en produksjon av TMM i Levanger.  Det er en vakker presentasjon av cistercienserklosterliv. 

  Du kan se den på NRK:

  16.april kl 21.05 NRK 2

  18.april kl 19.00 NRK 2

  eller

  http://tv.nrk.no/program/koid75005514/klostrene-ved-verdens-ende

  Har du kommentarer eller spørsmål? Fortell oss!

       

  front of monastery

  Join Marte when she comes to Tautra Mariakloster on retreat! 

  Get a glimpse of our monastic life: our vocation, our community, our prayer and our work. 

  Marte visits Munkeby Mariakloster in Levanger also.

  "The Monasteries at the End of the Earth" is a production of TMM in Levanger, Norway.  It is a beautiful presentation of Cistercian monastic life. 

  You can see it on NRK TV:

  April 16, 21.05 NRK 2

  April 18, 19.00 NRK 2

  or

  http://tv.nrk.no/program/koid75005514/klostrene-ved-verdens-ende

  Do you have comments or questions?  Tell us.

           

   

   

   

   

   

   

 2. refectory cross

   

  Noe Jesus sier i dagens Evangelium kan være veldig gåtefullt hvis vi ikke er klar over bakgrunnen i det Gamle Testamentet.  ”Og slik Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik må Menneskesønnen bli løftet opp, for at hver den som tror på ham, skal ha evig liv”(Joh 3,14-15).  Jesus taler om seg selv som Menneskesønnen, en tittel som har sine røtter i boken av profeten Daniel (Dan 7,13-14).  Den delen om Moses henviser til en hendelse i Israelittenes ørkenvandringen etter at de forlot Mt. Sinai på vei til det lovede land (4 Mos 21,4-9).

  Enda en gang, som flere ganger før, ble folk lei av kampene for å overleve i ørkenen og av ikke å ha nok mat og vann. De klaget - så mye at Gud sendte slanger til dem til straff. Mange mennesker ble bitt og noen av dem døde. Da folk forsto at de hadde syndet da de anklaget Gud og Moses. De angret. Så Gud ba Moses om å sette en slange på en stang. Når noen som hadde blitt bitt av slangen så på den, ville han bli helbredet.

  Det som er gåtefullt i dagens evangelium er at Jesus er den som må løftes opp. Dermed blir Jesus den i hvem folk finner helbredelse. Hva menes med å løfte ham opp? Det greske verbet for "å løfte opp" betyr å heve opp, som en reiser opp en stang eller et kors. Men det kan også bety å opphøye eller forherlige. Verbet er brukt tre ganger i Johannesevangeliet (3:14; 8:28, 12:32-33). Det er forbundet med Jesu død på korset i 12:33. Korsfestelse var en form for dødsstraff som også var tortur.  Derfor ville ikke romerne korsfeste en av sine egne borgere slik. Jeg tror at vi vanskelig kan forstå smerten og lidelsen og skammen som var assosiert med det. I hver av de tre Johannes tekstene, er det imidlertid klart at Jesu død også er hans forherligelse - og kilden til helbredelse og evig liv for oss alle.

  Trenger du helbredelse for dine synder, eller for følelsen av skyld og skam som kan være assosiert med syndene dine? Se på Jesus, hengt på korset, villig til å gjennomgå så mye for oss, og vit at i ham vil du finne helbredelse og liv - evig liv.

   

   

  cross over altar

   

     

  Something Jesus says in today’s Gospel can be rather puzzling if we aren’t aware of its background in Jewish Scriptures:  ”Just as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up, that whoever believes in him may have eternal life ”(Joh 3,14-15).  Jesus is speaking of himself here as the Son of Man, a title that has its roots in the book of the prophet Daniel (Dan 7,13-14).  The part about Moses refers to an incident in the Israelites desert wanderings after they left Mt. Sinai on their way to the Promised Land (Num 21,4-9). 

  Once again, as they had several times before, the people became weary of the struggles of surviving in the desert and of not having enough food and water.  They complained – so much so that God sent serpents among them in punishment.  Many people were bitten and some of them died.  Then the people realized that they had sinned in complaining against God and against Moses.  They repented.  So God told Moses to mount a serpent on a pole.   If anyone who had been bitten by a serpent looked at it, that person would be healed. 

  What is puzzling in today’s Gospel is that Jesus is the one who will be lifted up.   Thus Jesus becomes the one in whom people find healing.  But what is meant by his lifting up?  The Greek verb for “lift up” means to raise up as one raises up a pole or a cross.  But it can also mean to exalt or to glorify.  The verb is used three times in the Gospel of John (3:14; 8:28; 12:32-33).  It is associated with Jesus’ death on the cross in 12:33.  Crucifixion was a form of capital punishment that was so torturous, the Romans would not crucify one of their own citizens. I think that we can hardly begin to grasp the pain and suffering, and the shame that was associated with it.  In each of the three Johannine texts, it is clear, however, that Jesus’ death is also his glorification -- and the source of healing and eternal life for us all.

  Are you in need of healing for your sins or for the sense of guilt and shame that may be associated with them?  Look to Jesus, mounted on the cross—willing to undergo so much for us, and know that in him you will find healing and life – eternal life.