Blogg

 

 RSS Feed

» Listings for July 2015

 1.  

  «Sett alt inn på å bevare Åndens enhet, i den fred som binder sammen . . .» (Ef 4,3).

  Paulus’ ord i dag minner oss om at enhet og fred krever arbeid – hardt arbeid.  Det er ingenting som bare skjer.  Kanskje det er derfor Jesus sa,  «Salige er de som skaper fred» (Matt 5,9)

  Er du én som skaper fred?  Som bevarer enhet? 

  Hvis vi vil skape fred, hvis vi vil bevare enhet, må vi bli villige til å sette andre før oss selv. Vi må være villige til å benekte oss selv.   Vi må være villige til å tilgi og å legge det bak oss.  Vi må være villige til å si at vårt forhold, vår enhet,og  vår fred er vikitgere enn noe urett som ble gjort mot oss av en annen.  Vi må være villige til å si «unnskyld» og «vil du tilgi meg?»  Det er ikke så lett, men det er vårt valg, vår bestemmelse.

  Er det noe fredløshet eller splittelse i ditt liv? Din familie? Blant dine naboer og kolleger?  Hva kan du gjøre for å skape fred? Å bevare og å bygge enhet?   Bestem én ting i dag, uansett hvor liten!  Salig skal du bli.

       

  «Make every effort to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace»  (Eph 4,3).

  Paul’s words today remind us that unity and peace require work – hard work.  They don’t just happen.  Perhaps that is why Jesus said, «Blessed are the peacemakers» (Matt 5,9). 

  Are you someone who creates peace? Who preserves unity?

  If we will create peace, if we will preserve unity, we must be willing to set others before ourselves.  We must be willing to deny ourselves.  We must be willing to forgive and to let it go.  We must be willing to say that our relationship, our unity, and our peace are more important than any wrong which has been done to us by another.  We must be willing to say «I’m sorry» and «Will you forgive me? » It is not so easy, but it is our choice, our decision.

  Is there any lack of peace or division in your life?  In your family?  Among your neighbors and colleagues?  What can you do to create peace?  To preserve and build unity?  Decide on one thing today, no matter how little! Blessed shall you be.

  RAINBOW

   

   

 2. picnictablestokkvola

  «Kom med meg til et øde sted . . .»

  Dette er invitasjonen som Jesus gir til apostlene sine i dagens evangelium (Markus 6,30-34).  Dette er også invitasjonen som Jesus gir oss i dag.

  Jesus inviterer oss til å tilbringe tid med ham . . . å være med ham . . . å lytte til ham.  Han ønsker at vi skal bli hans venner.

  Våre tanker er opptatt med så mange ting.  Vi har så mange distraksjoner i vårt liv.  Det er lett å glemme hva eller hvem er det viktigste i vårt liv.  Ja, det er Gud.

  Det er derfor vi trenger tid på «et øde sted» uten distraksjoner, så vi kan fokusere på Gud og lytte til de dypeste lenglser i våre hjerter.  Og det er der, i våre hjerter, at vi hører Guds stemme, Guds invitasjoner til oss.

  Mange mennesker tar seg tid hver dag til å gå til «et øde sted» med Jesus, selv om det er bare 10 minutter, uten mobil, uten IPad eller PC – bare med Jesus. 

  De finner at det gir dem ikke bare hvile, men en fornyet ånd.  Hvis du ikke har gjort det, prøv det i dag!  Du vil motta en stor velsignelse.

     

  «Come away to a deserted place . . . »

  This is the invitation Jesus gives to his apostles in today’s Gospel (Mark 6,30-34).  It is also the invitation Jesus gives to us today.

  Jesus invites us to spend time with him, to be with him, to listen to him.  He wants us to be his friend.

  Our thoughts are occupied with so many things.  We have so many distractions in our life.  It is easy to forget what or rather who, is the most important.  Yes, it is God.

  That is why we need time in «a deserted place» without distractions, so we can focus on God and listen to the deepest longings of our hearts.  And it is there, in our hearts, that we hear God’s voice, God’s invitation to us.

  Many people take time every day to go to «a deserted place», even if it is only for 10 minutes, without the cell phone, without the IPad or PC – only with Jesus.

  They find that it provides them not only with rest, but with a renewed spirit.  If you haven’t done this, try it today!  You will receive a great blessing.