Blogg

 

 RSS Feed

» Listings for August 2015

 1. Jesu’ ord i dagens evangelium (Markus 7,1-8.14-15.21-23) utfordrer oss på å se lenge og hardt på tankene i våre hjerter.  Hva er der?  Er det gode tanker?  Tanker om snillhet, godhet, sannhet, respekt for andre og takknemlighet for Guds gaver til deg?

  Eller er de onde tanker?  Tanker om svik, misunnelige øye, spott, hovmod, osv.?

  Bringer ditt hjertets tanker fred? Glede? Kjærlighet?

  Hvis ikke, er det noe som du kan gjøre.  Når de dukker opp i hjertet ditt, la dem passerere.  Tenk ikke på de.  Be, «Gud, jeg ønsker ikke å tenke på dette.  Hjelp meg».  Ha en annen tanke å erstatte det med.

  Hjertet ditt vil bli renset.  Det er en oppgave for livet.

  «Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud» (Matt 5,8).

       

  Jesus’s words in today’s gospel (Mark 7,1-8.14-15.21-23) challenge us to look long and hard at the thoughts in our hearts.  What is there?  Are there good thoughts? Thoughts of kindness, goodness, truth, respect for others and thankfulness for God’s gifts to you?

  Or are they evil thoughts? Thoughts that are disceitful, jealous, slanderous, proud, etc.

  Do the thoughts of your heart bring you peace? Joy? Love?

  If not, there is something you can do.  When these thoughts pop up in your heart, let them pass by.  Don’t think about them.  Pray, «God, I don’t want to think this.  Help me. »  Have another thought with which you can replace it.

  Your heart will be cleansed.  It is a task for a lifetime.

  «Blessed are the pure of heart, for they will see God» (Matt 5,8).

  minnehjerte

   

   

 2. stokkvolla path

  Det er en tristhet i Jesu spørsmål til sine disippler.  Mange hadde gått bort fra Jesus fordi hans lære ble for mye.  Han hadde sagt at kroppen hans var mat, og hans blod var drikke til evig liv (Joh 6,41-58).  De kunne ikke forstå det.  De kunne ikke tro det, så de gikk bort fra Jesus.  De ville ikke være hans disippler lengre.

  Peter svarte på Jesu spørsmål.  «Hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord og vi tror og vet at du er Guds Hellige» (Joh 6,68-69).

  Jeg har fundert over disse ord.  Jeg tror at Jesu lære var vanskelig for Peter også.  Kanskje han ikke forsto den.  Men Peter visste én ting: han kunne ikke gå bort fra Jesus.  Peter fant i Jesus noe han ikke kunne gi opp.  Han fant mening.  Han fant liv, selv om Jesu lære kunne være vanskelig til tider.

  Er Jesu lære vanskelig også for deg?  Er du fristet til å gi opp?  Å vende deg bort?  Hvem skal du gå til?  Hvem – eller hva—kan gi deg liv?  Evige liv?  Ja, det er tidvis vanskelig å være Jesu disippel.  Ja, vi vil lide på grunn av det . . . men  vi vil oppleve et liv og en glede som bare Jesus kan gi.

       

  There is a sadness in Jesus’s question to his disciples.  Many had gone away from Jesus because his teaching became too much for them.  He had said that his body was food, and his blood was drink for eternal life (John 6,41-58).  They couldn’t understand it.  They couldn’t believe it, so they went away from Jesus.  They would not be his disciples any longer.

  Peter answered Jesus’s question.  «Lord, to whom can we go?  You have the words of eternal life.  We have come to believe and know that you are the Holy One of God» (John 6,68-69).

  I have pondered over these words.  I think that Jesus’s words were difficult for Peter also.  Perhaps he couldn’t understand them.  But Peter knew one thing: he could not go away from Jesus.   Peter found in Jesus something that he couldn’t give up.  He found meaning.  He found life, even though Jesus’s teaching could be difficult at times.

  Is Jesus’s teaching difficult for you also?  Are you tempted to give up?  To go away?  To whom shall you go?  Who—or what—can give you life?  Eternal life?  Yes, it is difficult at times to be Jesus’s disciple.  Yes, we will suffer because of it . . . but we will experience a life and a joy that only Jesus can give.