Blogg

 

 RSS Feed

» Listings for October 2015

 1. En gang da jeg var i klosteret i Afrika, ble jeg vekket en morgen av en lyd som hørtes ut som en stor folkemengde som var veldig nær.  "Hva var det?" lurte jeg på.  Det var en mengde av pilegrimmer som hadde kommet til kirken.  Jeg var så overrasket!

  I dagens evangelium, hørte den blinde Bartimeus lyden av en stor folkemengde da han satte ved siden av veien. "Hva er det?" lurte han på.  De fortalte ham at det var Jesus.  Selvfølgelig hadde Bartimeus hørt om Jesus før.  Han visste hva Jesus kunne gjøre.  Han begynte å rope til ham: "Jesus, hjelp meg".

  Jesus spurte ham "Hva vil du jeg skal gjøre for deg?" Bartimeus svarte, "la meg få synet igjen".  Og Jesus sa, "din tro har frelst deg".  Bartimeus kunne se igjen.

  Dagens evangelium inviterer oss til å reflektere over vår blindhet.  Er vi blinde for hva som helst?  Er det noe som vi ikke kan se eller forstå?

  Innbill deg at du sitter ved siden av veien.  Hvis noen fortalte deg at Jesus var nær, hva ville du gjøre?  Ville du spørre ham om noe?  Hva ville du spørre om?

  Vet du at Jesus er nær?  Du må bare spørre ham om det du vil.

  På slutten av evangeliet, fulgte Bartimeus etter Jesus.  Batimeus ble en disippel.  Det var ingenting ellers han kunne gjøre.  Hva vil du gjøre?

       

  One time when I was in a monastery in Africa, I awakened one morning to the sound of a large crowd of people that was very near.  "What is it?" I wondered.  It was a crowd of pilgrims that had come to the Church.  I was so surprised.

  In today’s Gospel, the blind Bartimeus heard the sound of a large crowd as he sat by the side of the road.  “What is it?” he wondered?  They told him that it was Jesus.  Obviously Bartimeus had heard about Jesus before.  He knew what Jesus could do.  He began to cry to him: “Jesus, help me.”

  Jesus asked him, “What do you want me to do for you?”  Bartimeus answered, I want to see.  And Jesus said, "your faith has saved you."  Bartimeus could see again.

  Today’s Gospel invites us to reflect on our blindness.  Are we blind in any way?  Is there anything that we cannot see or understand?

  Imagine yourself by the side of the road.  If someone told you that Jesus was near, what would you do?  Would you ask him for something?  What? 

  Do you know that Jesus is near?  You need only to ask him for what you will.

  At the end of the Gospel, Bartimeus followed after Jesus.  Bartimeus became a disciple.  There was nothing else he could do.  What will you do?

  pilgrimswaycross

   

 2. living water

  «. . . i mitt indre har jeg en kilde av levende vann som sier ‘Kom til Faderen’»

  Jeg elsker disse ordene skrevet av Hellige Ignatius av Antiokia i tidlig på 200-tallet. Han var en biskop og det var en tid da kristne ble drept pga deres tro på Jesus.  (Det samme skjer i Midtøsten og andre steder i verden i dag.)  Han skrev syv forskjellige brev til ulike kirkene samtidig som han ble ført til Roma for å bli henrettet.

  Vi hørte disse ordene i morges på vigiliae, vår første tidebønn.   Hver dag, hører vi en lesning fra en kristen forfatter i tillegg til Bibellesningen.  Ofte er det fra en forfatter som levde i de første kristne århundrene.

  Jeg tror at Ignatius hadde mottatt Jesu ord i hjertet hans: «Den som tror på meg, fra hans indre, skal det renne elver av levende vann» (Joh 7,37).  Evangelisten Johannes forklarte Jesu ord: «Dette sa ham om Ånden de som trodde på ham skulle få» (Joh 7,38).

  Vi har fått Ånden i dåpen vår, og denne Ånden, som er Guds Hellige Ånd, taler i hjertene våre.  Han fører oss til Faderen.

  Kan du hører hans stemme?  Stemmen av levende vann?  Hvis ikke, hva kan du gjøre slik at du bli i stand til det?

       

  « . . . I hear within me a source of living water which says, ‘Come to the Father’.»

  I love these words written by Saint Ignatius of Antioch in the early second century.  He was a bishop and it was a time when Christians were being killed because of their faith in Jesus.  (The same thing is happening in the Middle East and in other places in the world today.)  Ignatius wrote seven different letters to various churches as he was being taken to Rome where he would be executed.

  We heard these words this morning at Vigils, our first community prayer time.  Each day, we hear a reading from a Christian writer in addition to a reading from Scripture.  Often it is from an author who lived in the first Christian centuries.

  I believe that Ignatius had taken Jesus’s word to heart: «Out of the believer’s heart shall flow rivers of living water» (Joh 7,37).  The evangelist John explained what Jesus meant: «He said this about the Spirit, which believers in him were to receive» (Joh 7,38).

  We have received this Spirit in our baptism, and this Spirit, which is God’s Holy Spirit, speaks in our hearts.  He leads us to the Father.

  Can you hear his voice?  The voice of living water?  If not, what can you do so that you will be able to hear?