Blogg

 

 RSS Feed

» Listings for January 2016

 1. bible 2

   

  I dagens evangelium (Lukas 4,14-21) er én av mine favorittetekster fra Lukasevangeliet: Jesus er i synagogen i Nasaret på sabbaten «slik han pleide».  Ja, Jesus var en from jødisk mann som deltok i sabbatstjenesten.  I dag, ser vi ham lese fra profetens Jesajas’ bok.  Legg merke til at Jesus «fant» denne teksten fra Jesaja.  Teksten var kjent for Jesus.  Den fortalte om hans liv og hans misjon. Ja, Jesus oppfylte Jesajas’ ord i sitt liv (Luk 4,18-19). 

  Skriftene snakker om vårt liv også.  Det er Guds ord til oss.  Vi hører hva Gud har gjort ikke bare for Israel men for oss.  Vi hører hva vi er kalt til å bli og hva vi skal gjøre.

  Lik mange kristne, har vi en praksis i klosteret at vi leser Bibelen hver dag.  Vi kaller denne praksisen «lectio divina» eller hellig lesning.  På Tautra Mariakloster, leser vi Bibelen hver dag i det minste tretti minutter.  Vi leser for å høre hva Gud sier til oss om vårt liv.  Hvordan gjør man det?  Du kan lese mer om det på Lectio-Bibellesning-Scriptures siden: Hvordan lese Bibelen.  Hver dag, kan Skriftordet, Guds ord, bli oppfylt i og for deg.

     

  Today’s Gospel (Luk 4,14-21) is one of my favorite texts in Luke’s Gospel.  Jesus is in the synagogue in Nazareth on the Sabbath day "as was his custom."  Yes, Jesus was a Jewish man who participated in the weekly Sabbath service.  Today we see him reading from the book of the prophet Isaiah.  Note that Jesus "found" this text from Isaiah.  He knew this text.  It spoke to him about his life and his mission.  Jesus fulfilled Isaiah's word in his life (Luke 4,18-19).

  The Scriptures speak about our lives also.  It is God's word to us.  We hear what God has done not only for Israel but for us.  We hear what we are called to be and what we shall do.

  Like many Christians, we have a practice in the monastery of reading Scripture every day.  We call this practice "lectio divina" or holy reading.  At Tautra Mariakloster, we read the Bible every day for at least thirty minutes.  We read to hear what God says to us about our life.  How does one do this?  You can read more on the Lectio-Bibellesning-Scriptures page: How to Read the Bible.  Each day, God's word can be fulfilled in and for you.

   

   

   

   

 2. 2016-01-16 14.05.50

  I dagens evangelium (Joh 2,1-11), ser vi Jesus på en bryllupsfest.  Hans mor og andre slektninger var også der.  Ta en pause her og tenk på det.  Jesus var på en bryllupsfest.  Tenk på din opplevelse fra en bryllupsfest, om gleden, om musikk, om sangen og dansen – alt med venner.  Feiringen er en stor glede for alle.  Ja, Jesus opplevede det. 

  På denne tiden, som nå, i midt-østen, kunne en bryllupsfest vare i flere dager.  Kanskje det er derfor de gikk tom for vin.  Hva en stor ydmykelse for bryllupsparet!

  Jesu mor ba ham å gjøre noe.  Selv om det lyder som om han var nølte til å begynne med, gjorde Jesus noe.  Han forandret vann til vin, og denne vinen var bedre enn vinen bryllupsgjestene hadde drukket tidligere.

  Johannes forteller oss at dette var det første tegnet som Jesus gjorde.  Johannes bruker ordet «tegn» for Jesu mirakler som viser oss Jesu makt og herlighet.  Mirakler eller tegn leder mennesker til å tro på Jesus.

  Er det noe som er en stor ydmykelse for deg nå?  Noe du mangler?  Noe du ikke har nok av?  Be Jesus å gjøre noe – å forandre det du har uten hensyn til hvor lita det er eller hvor vannlig.  Jesu makt kan gjøre vidunderlige ting – ja, selv nå, selv for deg, særlig for deg.  Be Ham.  Forvent at Han gjør noe.  Du vil oppleve hans makt i ditt liv.

       

  In today’s gospel (John 2,1-11), we see Jesus at a wedding feast.  His mother and other relatives are also there.  Pause here and think about that.  Jesus was at a wedding feast.  Think about your own experience of a wedding feast, the joy, the music, the song and dance, all with friends.  The celebration is a great joy for all.  Yes, Jesus experienced this.

  At that time, as now in the Middle East, a wedding feast could last for days.  Perhaps that is why they ran out of wine!  The bride and groom must have been so embarrassed.

  Jesus’s mother asked him to do something.  Even though it sounds like he was hesitant at first, Jesus did something.  He changed water to wine, and this wine was better than the wine the wedding guests had drunk earlier.

  John tells us that this was the first sign that Jesus did.  John uses the word “sign” for Jesus’s miracles which show us Jesus's power and glory.  Miracles or signs lead people to believe in Jesus.

  Is there something that is a great embarrassment for you now?  Something you lack?  Something you need?  Ask Jesus to do something – to change what you have regardless of how little or how common.  Jesus’s power can do wonderful things – yes, even now, even for you, especially for you.  Ask him.  Expect him to do something.  You will experience his power in your life.