Blogg

 

 RSS Feed

» Listings for February 2016

 1. appletree2

  Når jeg leser dagens evangelium (Lukas 13,1-9) lurer jeg på: Hvis vi tenker på oss selv som fiketreet, er Jesus gartneren eller eieren av vingården (vv 6-9)?  Eller, begge to? 

  Og hva finner han når han ser etter vår frukt? Forhåpentligvis, finner han noe -- men kunne det vært mer?

  Tenk på alt som Gud har gjort for deg i de siste tre årene.  Navngi velsignelsene.  Tell dem.  Ta ingenting for gitt.  Som dagens Salme inviterer til:  «Glem ikke alt det gode han har gjort» (Sal 103,2).  Alt er gaver fra Herren.  «Alt tjener til det gode for dem som elsker Herren» (Rom 8,28).  Alt kan være en kilde til «nytt liv» og frukt.  Er det slik for deg?

  Trenger du gartnerens hånd nå?  Trenger gartneren  å grave omkring ditt livs jord og gjødsle den?  Eller gjør han det nå?  Hvordan? 

  Husk: «Barmhjertig og nådig er Herren, sen til vrede og rik på miskunn» (Sal 103,8).  Husk: Dette er også en velsignelse og en gave.

   

  For Fastetid:

  omslaguendelig

  Bestilles fra: www.stolavforlag.no

       

  When I read today’s Gospel, I can’t help but wonder that if we think of ourselves as the fig tree, is Jesus the gardener or the owner of the vineyard – or both?

  And, what fruit does he find when he looks for it?  Hopefully something, but could there be more?

  Think about all that God has done for you in the last three years.  Name the blessings.  Count them.  Take nothing for granted.  As today’s psalm invites:  “Do not forget all the good he has done” (Ps 103,2).  All are gifts from the Lord.  All can work for good in your life.(Rom 8,28).  All can be a source of “new life” and fruit.  Has it for you?

  Do you need the gardener’s hand now?  Do you need the gardener to dig around the “soil” of your life and “fertilize” it?  Or is he doing that now?  How? 

  Remember: Merciful and gracious is the Lord, slow to anger and rich in mercy.  Remember:  This also is blessing and  gift.

   

   

 2. seasky

  Har du noensinne opplevd makt og majestet av Gud?  Kanskje når du ventet det minst?

  I dagens messelesninger, hører vi to slike historier.  Vi hører om en opplevelse til profeten Jesaja i den første lesningen (Jes 6,1-6) og til Simon Peter i dagens evangelium (Lukas 5,1-11).  For begge to var opplevelsene anledningene til deres kall.

  Jesaja var i templet i Jerusalem.  Kanskje han gikk der for å ofre til Gud.  Plutselig, var det som om han så Gud som en konge på sin trone og rundt ham var mange engler som lovpriste ham.  Gjenkjenner du deres hymne?  Vi synger den i hver mese: «Hellig, hellig, hellig er Herren hærskarenes Gud.»

  Simon Peter var i sin båt.  Han var en fisker.  Det var hans daglig yrke.  Men på denne dag, hadde han ikke fanget noe selv om han hadde strevd hele natten.  Men da Jesus befalte ham «Legg ut på dypet og sett garn til fangst,» gjorde han det.  Og Peter fikk så mange fisk at garnet holdt på å rives. 

  Legg merke til at begge Jesaja og Simon Peter lærte noe om seg selv i opplevelsen.  Etter erfaringen med Gud, erkjente de at de var syndere.  Begge to bekjente det før Gud. 

  Og her, foran Herren i hans makt og foran deres egne syndighet, fikk de et kall.

  Kan denne opplevelsen være din?Å erfare Herrens majestet og makt?  Å få et kall fra Herren?  Selvfølgelig med initiativ fra Herren.  Men vi må være rede til å høre.  Vi må være «der» for Gud.

  Jesaja var i templet.  Simon Peter var villig til å ta seg tid til å gå ut i sin båt med Herren.  Hva er du villig til å gjøre for å være med Herren?

  Vær trofast.  Vær «der».  En dag, skal du også få et kall.

       

  Have you ever experienced the power and majesty of God? Perhaps when you least expected it?

  In today’s Mass readings, we hear to such stories.  We hear about the experience of the prophet Isaiah in the first reading (Isa 6,1-6) and of Simon Peter in today’s Gospel (Luke 5,1-11).  The experiences were, for both, the occasion of receiving their call.  Isaiah was in the Temple in Jerusalem.  Perhaps he went there to offer sacrifice to God.  Suddenly, it was as if he saw God as a king on his throne surrounded by many angels singing his praise.  Do you recognize their hymn?  We sing it in every Mass: “Holy, holy, holy is the Lord God of hosts.”

  Simon Peter was in his boat.  He was a fisherman.  That was his daily work.  But on this day, he had caught nothing even though he had worked all night.  But when Jesus told him “Put out into the deep and throw your nets for a catch,” he did it.  And Peter caught so many fish that the nets were about to break.

  Notice that both Isaiah and Simon Peter learned something about themselves in the experience.  In the experience of God, they recognized their own sinfulness and they both acknowledged this before God.

  And here, before the Lord in his majesty and power, and before their own sinfulness, they received a call.

  Can this experience be yours?  The experience of the Lord's power and majesty?  To receive a call from God? 

  Of course, but the initiative is the Lord's.  Nevertheless, we must be ready to hear.  We must be "there" for God.

  Isaiah was in the Temple.  Simon Peter was willing to take time to go out in his boat with the Lord.  What are you willing to do to be with the Lord?

  Be steadfast.  Be "there."  One day, you also will receive a call.